Ukrainian worldview as a key to the construction of sociocommunicative connections with him (on the material of the poem «Hetmanivna» by V. Mysik)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines the Ukrainian worldview based on the works of a famous Ukrainian poet, translator, prose writer and critic Vasyl Mysik. Ukrainian worldview is based on such components of his ethnopsychotype as: cordocentrism, tendency to adventurism, self-absorption. Typical of the Ukrainian is the tendency to feel love for the infinite, the unattainable, the absolute. У статті розглянуто український світогляд на основі творчості відомого українського поета, перекладача, прозаїка, критика Василя Мисика. Світогляд українця ґрунтується на таких компонентах його етнопсихотипу, як: кордоцентризм, схильність до авантюризму, зануреність у себе. Типовою для українця є тенденція до почуття любові до нескінченного, недосяжного, абсолютного. В статье рассмотрено украинское мировоззрение на основе творчества известного украинского поэта, переводчика, прозаика, критика Василия Мысика. Мировоззрение украинца основывается на таких компонентах его этнопсихотипа, как: кордоцентризм, склонность к авантюризму, погруженность в себя. Типичной для украинца является тенденция к чувству любви к бесконечному, недостижимому, абсолютному.
Опис
Ключові слова
ukrainian worldview, sociocommunicative connection, Mysik Y., український світогляд, соціокомунікативний зв'язок, Мисик В., украинское мировоззрение, социокоммуникативная связь, Мысык В.
Цитування
Переяслов В. Ukrainian worldview as a key to the construction of sociocommunicative connections with him (on the material of the poem «Hetmanivna» by V. Mysik) / В. Переяслов, О. Ткач // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 143–147.