ФАКТОР ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторка досліджує вплив фактора публічної політики на еволюцію принципу свободи волі в праві в міждисциплінарному дискурсі політології та права й у контексті нового наукового напряму – правової політології. Досліджено об’єктивну обумовленість виникнення та розвитку публічної політики в демократичних країнах у кризових ситуаціях та на основі розвинутого громадянського суспільства, верховенства права, захисту прав людини. Охарактеризовано сутнісні ознаки публічної політики й множинність її національних моделей. Розкрито взаємозв’язок публічної політики з тенденцією до обмеження свободи волі в праві в контексті побудови соціальної держави. Констатується перебування України на початковому етапі осмислення та формування публічної політики. У висновках визначена роль фактора публічної політики щодо права як інструмента, що поєднує в публічному управлінні державу, регіональні, місцеві, корпоративні управлінські апарати та неієрархічні інститути «третього сектору» громадянського суспільства з метою взаємоузгодження приватних інтересів із суспільними. Пропонуються для дослідження: правові способи взаємоузгодження принципів свободи волі й верховенства права на основі принципу справедливості, який у зобов’язальному праві передбачає забезпечення принципу еквівалентного договору. The author examines the influence of public policy on the evolution of the principle of free will in law in the interdisciplinary discourse of political science and law and in the context of a new scientific field – legal political science. The objective conditionality of the emergence and development of public policy in democratic countries in crisis situations and on the basis of a developed civil society, the rule of law, the protection of human rights has been studied. The essential features of public policy and the multiplicity of its national models are characterized. The relationship between public policy and the tendency to restrict freedom of will in law in the context of building a welfare state is revealed. It is stated that Ukraine is at the initial stage of understanding and formation of public policy. The conclusions identify the role of public policy on law as a tool that combines the state, regional, local, corporate governance and non-hierarchical institutions of the «third sector» of civil society in public administration in order to reconcile private interests with public. The following are proposed for research: legal ways of reconciling the principles of freedom of will and the rule of law on the basis of the principle of justice, which in binding law provides for the principle of equivalent contract.
Опис
Ключові слова
правова політологія, публічна політика, принцип свободи волі в праві, legal political science, public policy, principle of freedom of will in law
Цитування
Горбань О. В. Фактор публічної політики в еволюції принципу свободи волі в праві / О. В. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 33. – С. 7–14.