Посібник, написаний на ять

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Прикметним, як уже зазначалося, для рецензованого посібника є те, що його авторка розглядає всі системні рівні церковнослов’янської мови з постійною проєкцією на сучасну українську мову та на церковнослов’янську мову української редакції, порівнюючи їх особливості з іншими мовами й, відповідно, редакціями. Висвітлені питання виявляють і суттєві відмінності церковнослов’янської мови в Україні, і лінгвопатріотизм самої М. В. Скаб, посібник якої «Церковнослов’янська мова української редакції», уважаємо, є новим вагомим словом в українському мовознавстві загалом і теолінгвістиці зокрема, має широкі перспективи застосування у викладанні низки дисциплін історико-філологічного циклу у ЗВО України. Примечательным, как уже отмечалось, для рецензируемого пособия является то, что его автор рассматривает все системные уровни церковнославянского языка с постоянной проекцией на современный украинский язык и на церковнославянский язык украинской редакции, сравнивая их особенности с другими языками и, соответственно, редакциями . Освещенные вопросы обнаруживают и существенные отличия церковнославянского языка в Украине, и лингвопатриотизм самой М. В. Скаб, пособие которой «Церковнославянский язык украинской редакции», полагаем, является новым весомым словом в украинском языкознании в целом и теолингвистике в частности, имеет широкие перспективы применения в преподавании ряда дисциплин и в ЗВО Украины. It is noteworthy, as already mentioned, for the peer-reviewed manual that its author considers all system levels of the Church Slavonic language with a constant projection on the modern Ukrainian language and on the Church Slavonic language of the Ukrainian edition, comparing their features with other languages ​​and, accordingly, editions.The highlighted issues reveal both significant differences of the Church Slavonic language in Ukraine and the linguopatriotism of MV Skab herself, whose textbook "Church Slavonic Language of the Ukrainian Edition" is considered to be a new important word in Ukrainian linguistics in general and theolinguistics in particular. application in teaching a number of disciplines of the historical and philological cycle in higher education institutions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
церковнослов’янська мова, старослов’янська мова, розвиток церковнослов’янської мови, українська редакція, сучасна українська мова, українське мовознавство, теолінгвістика, дисципліни історико-філологічного циклу, студенти-філологи, рецнзії, церковнославянский язык, старославянский язык, развитие церковнославянского языка, украинская редакция, современный украинский язык, украинское языкознание, теолингвистика, дисциплины историко-филологического цикла, студенты-филологи, рецензии, Church Slavonic, Old Slavonic language, development of the Church Slavonic language, Ukrainian edition, modern Ukrainian language, Ukrainian linguistics, theolinguistics, disciplines of the historical and philological cycle, philology students, reviews
Цитування
Піддубна Н. В. Посібник, написаний на ять / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т. – Харків, 2021. – Вип. 54. – Ч. 2. – С. 235–242. – Рец. на кн. : Скаб М. Церковнослов’янська мова української редакції. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 644 с.