Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of reports on philosophy, worldview culture, life creativity and current issues of education and upbringing in modern socio-cultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, high and secondary school teachers, doctoral students, graduate students, masters and students higher education institutions.
Опис
Ключові слова
освіта, філософія, світоглядна культура, виховання, сучасний соціокультурний простір, життєтворчість, образование, философия, мировоззренческая культура, воспитание, современное социокультурное пространство, жизнетворчество, education, philosophy, worldview culture, upbringing, modern socio-cultural space, life creation
Цитування
Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 чер. 2021 р. / Харків. нац.пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 96 с.