НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНИХ ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Людмила
Анотація
Своєрідність наукового дослідження проблем дидактики з позицій технологічного підходу виявляється в тому, що досліджувані процеси розглядаються як технологічні, які завдяки визначеній послідовності дій, спрямованих на досягнення поставленої мети, дозволяють досягти результатів із заздалегідь встановленими якісними та кількісними показниками і відповідають критеріям технологічності. Своеобразие научного исследования проблем дидактики с позиций технологического подхода проявляется в том, что исследуемые процессы рассматриваются как технологические, которые благодаря определенной последовательности действий, направленных на достижение поставленных целей, позволяют добиться результатов с заранее установленными качественными и количественными показателями и отвечают критериям технологичности. The peculiarity of scientific research of didactics from the standpoint of technological approach is that the studied processes are considered technological, which due to a certain sequence of actions aimed at achieving the goal, allow to achieve results with pre-established qualitative and quantitative indicators and meet the criteria of manufacturability.
Опис
Ключові слова
дидактичне дослідження, методологічний підхід, синергетичний підхід, дидактическое исследование, методологический подход, синергетический подход, didactic research, methodological approach, synergistic approach
Цитування
Іонова О. М. Наукові підходи до сучасних дидактичних досліджень / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 30-ій річниці Незалежності України та 95-ій річниці від дня заснування Ін-ту педагогіки НАПН України, Київ, 21–22 верес. 2021 р. / НАПН України [та ін.] ; за ред. О. Топузова, О. Малихіна. – Київ, 2021. – C. 13–15.