Передумови створення жанру меси бревіс

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено висвітленню передумов створення жанру "missabrevis". Визначено складність історичної ідентифікації коротких мес у вітчизняному та зарубіжному музикознавстві, виявлено різні витоки скорочення меси того часу і обґрунтовано критерії "missabrevis", які відрізняють її від традиційної меси. Статья посвящена освещению предпосылок создания жанра "missabrevis". Раскрыта сложность исторической идентификации коротких мес в отечественном и зарубежном музыковедении, выявлены различные истоки сокращение мессы того времени и обоснованы критерии "missabrevis", которые отличают ее от традиционной мессы. The article is devoted to covering the prerequisites for the creation of the "missa brevis" genre. The complexity of historical identification of short masses in domestic and foreign musicology has been determined, different origins of mass reduction of that time have been identified and the criteria of "missa brevis" that distinguish it from traditional mass have been substantiated.
Опис
Ключові слова
missabrevis, короткі меси, історичні передумови, жанрові критерії, студентські роботи, короткие мессы, исторические предпосылки, жанровые критерии, студенческие работы, shortmasses, historical background, genrecriteria, student work
Цитування
Купкіна Н. С. Передумови створення жанру меси бревіс / Н. С. Купкіна, О. В. // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 87–91.