ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАРЛА ОРФА У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання музично-педагогічної концепції Карла Орфа у творчому розвитку дошкільників. Основою музично-педагогічної концепції німецького композитора і педагога Карла Орфа є ідея активізації практичного навчання і виховання дітей через музикування, дієвість і творчість. Музичне мистецтво він розглядав як важливий засіб розвитку творчості дітей за умови системного його використання у взаємозв’язку з руховою активністю і мовою. Зазначено, що використовуючи принципові положення музично-педагогічної концепції К. Орфа у системі музично-естетичного виховання в закладах дошкільної освіти, можна створити найсприятливіші умови для природнього самовираження дитини, для налагодження її комунікативного зв’язку з оточуючим світом і забезпечити невимушений творчий розвиток кожної особистості засобами музичного мистецтва, що є актуальним в умовах сьогодення і потребує адаптації цієї концепції у практиці сучасних закладах дошкільної освіти. The publication examines the use of the musical and pedagogical concept of Karl Orff in the creative development of preschoolers. The basis of the music-pedagogical concept of the German composer and teacher Carl Orff is the idea of activating practical learning and education of children through music-making, effectiveness and creativity. He considered musical art as an important means of developing children's creativity under the condition of its systematic use in connection with motor activity and language. It is noted that using the principles of the musical and pedagogical concept of K. Orff in the system of musical and aesthetic education in preschool education institutions, it is possible to create the most favorable conditions for the natural self-expression of a child, to establish his communicative connection with the surrounding world and ensure the unforced creative development of each personality means of musical art, which is relevant in today's conditions and requires adaptation of this concept in the practice of modern preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, музичне виховання, творчий розвиток, Орф К., педагогічна спадщина, діти дошкільного віку, студентські роботи, musical art, musical education, creative development, K. Orff, pedagogical heritage, preschool children, student works
Цитування
Фаустова Д. А. Особливості використання музично-педагогічної концепції Карла Орфа у творчому розвитку дошкільників / Д. А. Фаустова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 464–467.