СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ КОМП᾽ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто впровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики комп᾽ютерної адикції старших підлітків у закладі загальної середньої освіти, яка підтвердила її ефективність в експериментальній групі та засвідчила підвищення рівня знань підлітків про явище залежності від комп᾽ютера і обміну інформації в його межах та рівня здатності до емоційно-вольової регуляції власної поведінки, особливих успіхів було досягнуто за ціннісно-мотиваційним критерієм. В статье рассмотрено внедрение разработанной программы социально-педагогической деятельности по профилактике компьютерной аддикции старших подростков в учреждении общего среднего образования, которая подтвердила ее эффективность в экспериментальной группе и показала повышение уровня знаний подростков о явлении зависимости от компьютера и обмена информацией в его пределах и уровня способности к эмоционально-волевой регуляции собственного поведения, особых успехов было достигнуто за ценностно-мотивационным критерием. The article considers the implementation of the developed program of socio-pedagogical activities for the prevention of computer addiction of older adolescents in general secondary education, which confirmed its effectiveness in the experimental group and showed an increase in knowledge of adolescents about the phenomenon of computer addiction and information exchange within it. and the level of ability to emotionally-volitional regulation of one's own behavior, special successes were achieved according to the value-motivational criterion.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, комп'ютерна залежність, профілактика, старші підлітки, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, компьютерная зависимость, профилактика, старшие подростки, учреждения общего среднего образования, студенческие работы, socio-pedagogical activities, computer addiction, prevention, senior teenagers, general secondary education institutions, student work
Цитування
Голуб Д. Ю. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики комп'ютерної залежності старших підлітків у закладі загальної середньої освіти / Д. Ю. Голуб // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 96-98.