ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧИ СПРОБИ ЙОГО ПІДМІНИ ПРАВОМ СИЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОЄКТОМ ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2022-01-10T09:34:54Z
dc.date.available2022-01-10T09:34:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractМета наукової статі полягає у характеристиці співвідношення концептуального змісту принципу справедливості та концепції реформування трудового законодавства за проєктом закону України «Про працю» із визначенням перспектив майбутнього трудового права України. Автор наголошує на тому, що норми трудового права, як ніякої іншої галузі права, мають ґрунтуватися на справедливості. Ця справедливість, здобута колись ціною людського життя, вже стала такою звичною та повсякденною, що норми трудового права сприймаються як те, що само собою розуміється і таке, що містить зовсім непотрібні елементи, які можна змінити, виключити, ігнорувати… Але насправді все це важливі та необхідні елементи єдиного взаємопов’язаного механізму, стрижнем якого виступає справедливість. Відмічається, що зникнення хоча б одного з елементів цього механізму означає завмирання справедливості, а тому є неприпустимим у трудовому праві. Робиться висновок, що проєкт Закону Про працю є спробою підміни принципу справедливості правом сильного, а тому він є чужим для сучасної світової та вітчизняної свідомості і не має потенціалу для здійснення реформування трудового законодавства України. . Цель научной статьи заключается в характеристике соотношения концептуального содержания принципа справедливости и концепции реформирования трудового законодательства по проекту закона Украины «О труде» с определением перспектив будущего трудового права Украины. Автор отмечает, что нормы трудового права, как никакой другой отрасли права, должны основываться на справедливости. Эта справедливость, полученная когда-то ценой человеческой жизни, уже стала такой привычной и обыденной, что нормы трудового права воспринимаются как то, что само собой разумеется и содержащее совершенно ненужные элементы, которые можно изменить, исключить, игнорировать ... Но на самом деле все это важные и необходимые элементы единого взаимосвязанного механизма, стержнем которого выступает справедливость. Отмечается, что исчезновении хотя бы одного из элементов этого механизма означает замирание справедливости, а потому есть недопустимым в трудовом праве. Делается вывод, что проект закона «О труде» является попыткой подмены принципа справедливости правом сильного, а потому он является чуждым для современного мирового и отечественного сознания и не имеет потенциала для осуществления реформирования трудового законодательства Украины. The purpose of the scientific paper is to characterize the correlation between the conceptual content of the principle of justice and the concept of reforming the labor legislation under the draft law of Ukraine «On Labor» with determining the prospects of future labor law of Ukraine. The author emphasizes that labor law rules, like no other branch of law, should be based on justice. This justice, once acquired at the cost of human life, has become so commonplace and commonplace that labor law rules are taken for granted and contain absolutely unnecessary elements that can be changed, eliminated, ignored… But in reality, all of these are important. and the necessary elements of a single interconnected mechanism, the core of which is justice. It is noted that the disappearance of at least one element of this mechanism means that justice is fading, and is therefore inadmissible in labor law. It is concluded that the draft Labor Law is an attempt to replace the principle of justice with the right of the strong, and therefore it is alien to the modern world and national consciousness and has no potential for reforming the labor legislation of Ukraine.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоваленко О. О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом закону Про працю / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г. С.Сковороди. Сер. : Право / [Редкол.: О. О. Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип.31. – С. 58–65.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1661 (Print)
dc.identifier.issn2312-8984 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6619
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип справедливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрацівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectроботодавецьuk_UA.UTF-8
dc.subjectреформа трудового законодавстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроєкт Закону Про працюuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип справедливостиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectработникuk_UA.UTF-8
dc.subjectработодательuk_UA.UTF-8
dc.subjectреформа трудового законодательстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроект закона «О труде»uk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовой договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectprinciple of justiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeeuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeruk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor law reformuk_UA.UTF-8
dc.subjectdraft Labor Law,uk_UA.UTF-8
dc.subjectemployment contractuk_UA.UTF-8
dc.titleЗНЕЦІНЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧИ СПРОБИ ЙОГО ПІДМІНИ ПРАВОМ СИЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОЄКТОМ ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ПОПЫТКИ ЕГО ПОДМЕНЫ ПРАВОМ СИЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОЕКТОМ ЗАКОНА О ТРУДЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDEVALUATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE OR ATTEMPTS TO REPLACE IT WITH THE RIGHT OF THE STRONG: PROSPECTS FOR REFORMING LABOR LEGISLATION BY A DRAFT LABOR LAWuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коваленко О. О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного.pdf
Розмір:
445.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: