Збірник тестових завдань з граматики німецької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-09-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Цей посібник складено відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Рекомендації Ради Європи – РРЄ) в галузі вивчення і викладання іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. Він допоможе студентам підготуватися до модульних контрольних робіт з граматики німецької мови. Посібник має на меті узагальнити, систематизувати, активізувати та вдосконалити набуті знання, скоординувати вироблені мовні та мовленнєві навички та вміння. Наданий в посібнику матеріал є автентичним та комунікативно спрямованим. This guide was compiled in accordance with the European recommendations on language education (Council of Europe Recommendations - RCE) in the field of learning and teaching foreign languages and assessing their proficiency levels. It will help students to prepare for modular tests on German grammar. The manual aims to generalize, systematize, activate and improve the acquired knowledge, coordinate the developed language and speech skills and abilities. The material provided in the manual is authentic and communicatively oriented.
Опис
Ключові слова
тести, автентичні тексти, лексика, граматика, відмінювання прикметників, іменників, словотворення, часові форми дієслів, tests, authentic texts, vocabulary, grammar, declension of adjectives, nouns, word formation, tenses of verbs
Цитування
Збірник тестових завдань з граматики німецької мови / В. В. Скачкова, В. В. Бережна, Н. Ю. Кутова, О. Б. Мунтян, С. В. Пантелєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2009. – 91 с. : іл.