Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито суть цінностей як основи змісту виховання, розкрито питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності як науково-педагогічної проблеми; схарактеризовано структуру, критерії сформованості готовності майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях. У другому розділі представлено результати констатувальної діагностики сформованості готовності майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях. Висвітлено досвід підготовки майбутніх учителів початкових класів майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях на факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Презентовано авторську програму формування готовності майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях у «Школі професійного розвитку (День у школі)». В квалификационной работе раскрыта суть ценностей как основы содержания воспитания, раскрыты вопросы подготовки будущих учителей начальных классов к воспитательной деятельности как научно-педагогической проблемы; охарактеризовано структуру, критерии сформированности готовности будущих учителей начальных классов к воспитанию младших школьников на ценностях. Во второй главе представлены результаты констатирующей диагностики сформированности готовности будущих учителей начальных классов к воспитанию младших школьников на ценностях. Освещен опыт подготовки будущих учителей начальных классов будущих учителей начальных классов к воспитанию младших школьников на ценностях на факультете начального обучения ХНПУ имени Сковороды. Представлена ​​авторская программа формирование готовности будущих учителей начальных классов к воспитанию младших школьников на ценностях в «Школе профессионального развития (День в школе)». The qualification work reveals the essence of values as the basis of the content of education, reveals the issue of preparing future primary school teachers for educational activities as a scientific and pedagogical problem; the structure, criteria of formation of readiness of future teachers of initial classes for education of younger schoolboys on values are characterized. The results of the ascertaining diagnostics of the formation of the readiness of future primary school teachers to educate junior schoolchildren on values are presented. The experience of preparation of future primary school teachers of future primary school teachers for education of junior schoolchildren on values at the faculty of primary education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is covered. The author's program of formation of readiness of future primary school teachers for education of junior schoolchildren on values in "School of professional development (Day at school)" is presented.
Опис
Ключові слова
цінності, ціннісні орієнтації, зміст виховання, професійна підготовка, готовність, вчитель початкових класів, ценности, ценностные ориентации, содержание воспитания, профессиональная подготовка, готовность, учитель начальных классов, values, value orientations, content of education, professional training, readiness, primary school teacher
Цитування
Казьміришен Т. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Т. А. Казьміришен ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 75 с. : табл. + дод.
Колекції