Вдосконалення результативності правової компетентності керівника в умовах управління закладом загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
В статті розглянуто компетентність керівника як одну із складових його управлінської діяльності, що виникає з необхідності розв`язання завдань, спрямованих на пошуки шляхів гармонійного входження у правове поле держави на основі Конституції України, Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» інших нормативно-правових документів. В статье рассмотрена компетентность руководителя как одна из составляющих его управленческой деятельности, которая возникает из необходимости разрешения задач, направленных на поиски путей гармоничного вхождения в правовое поле государства на основе Конституции Украины, Концепции «Новая украинская школа», Законов Украины «Об образовании», «Об общем среднем образовании» других нормативно-правовых документов. The article deals with the competence of the head as one of the components of his managerial activity, which arises from the need to resolve problems aimed at finding ways to harmoniously enter the legal field of the state based on the Constitution of Ukraine, the concept of "New Ukrainian School", the Law of Ukraine "On Education", "On General Secondary Education" other legal and regulatory documents.
Опис
Ключові слова
правова компетентність, керівники, управління, заклади загальної середньої освіти, правовая компетентность, руководители, управление, учреждения общего среднего образования, legal competence, managers, management, general secondary education institutions
Цитування
Рябко М. О. Вдосконалення результативності правової компетентності керівника в умовах управління закладом загальної середньої освіти / М. О. Рябко // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 71–73.