Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Анотація
У статті набули висвітлення питання взаємодії норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів. В статье получили освещение вопросы взаимодействия норм права и норм морали в правовом воспитании студентов. The article covers the issues of interaction between the norms of law and norms of morality in the legal education of students.
Опис
Ключові слова
правові норми, правове виховання, суспільні відносини, студенти, правовые нормы, правовое воспитание, общественные отношения, студенты, legal regulations, legal education, public relations, students
Цитування
Шевченко Л. А. Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів / Л. А. Шевченко // Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків, Харків, 27-29 трав. 2020 р. / [Київ. нац. торг.-екон. ун-т та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2020. – С. 82–85.