З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 107 ПАНЧЕНКО І. І.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті відображений досвід роботи вчителя математики Харківського ліцею № 107 Панченко І. І. Панченко Ірина Іванівна при вивченні властивостей степеневої функції застосовує підхід, що базується на використанні узагальнюючої таблиці властивостей степеневої функції. Узагальнююча таблиця представляє собою дещо спрощену форму таблиці, достатню для академічного рівня навчання. В основному підручнику академічного рівня така зведена таблиця відсутня. Тому вчитель на початку вивчення теми видає класу примірники таблиці. Наступним етапом є «математична гімнастика». Перед закінченням теми учням пропонується виконати самостійну роботу. На наступному занятті учні під керівництвом вчителя виконують розбір самостійної роботи. Наведений приклад нового підхіду до вивчення властивостей степеневої функції дозволяє отримати стійке засвоєння матеріалу, що вивчається, з невеликими витратами часу під час роботи в класі. В статье отражён опыт работы учителя математики Харьковского лицея № 107 Панченко И. И. Панченко Ирина Ивановна при изучении свойств степенной функции применяет подход, основанный на использовании обобщающей таблицы свойств степенной функции. Обобщающая таблица представляет собой несколько упрощенную форму таблицы, достаточную для академического уровня обучения. В основном учебнике академического уровня такая сводная таблица отсутствует. Поэтому учитель в начале изучения темы выдаёт классу экземпляры таблицы. Следующим этапом является «математическая гимнастика». Перед окончанием темы учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу. На следующем занятии учащиеся под руководством учителя выполняют разбор самостоятельной работы. Приведённый пример нового подхода к изучению свойств степенной функции позволяет получить устойчивое усвоение материала, изучаемого с небольшими затратами времени при работе в классе.
Опис
Ключові слова
математика, властивості степеневої функції, узагальнююча таблиця, Панченко І. І., студентські роботи, математика, свойства степенной функции, обобщающая таблица, Панченко И. И., студенческие работы, mathematics, properties of a power function, summary table, Panchenko I. I., student work
Цитування
Чекатков Н. О. З досвіду роботи вчителя математики Харківського ліцею № 107 Панченко І. І. / Н. О. Чекатков, В. Г. Моторіна // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 48–50.