Філософські засади текстотворення й текстоприйняття дискурсу жахів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Стаття присвячена проблемі обґрунтування філософських засад текстотворення й текстосприйняття в дискурсі жахів для формулювання універсальних положень, що уможливлять лінгвопрагматичний підхід до дослідження цих текстів у різних лінгвокультурах. Запропонований аналіз зорієнтований на християнсько-європейську культурну традицію, оскільки за основу слугують тексти української й англомовної літератури. Статья посвящена проблеме обоснования философских основ текстообразования и текстовосприятия в дискурсе ужасов для формулировки универсальных положений, сделают лингвопрагматический подход к исследованию этих текстов в различных лингвокультурах. Предложенный анализ ориентирован на христианско-европейской культурной традиции, поскольку за основу служат тексты украинской и англоязычной литературы. The article is devoted to the problem of substantiation of the philosophical foundations of text-formation and the text-perception in the discourse of horrors for the formulation of universal positions, and will make a linguopragmatic approach to the study of these texts in various linguistic cultures. The proposed analysis focuses on the Christian-European cultural tradition, since the texts are based on Ukrainian and English-language literature.
Опис
Ключові слова
філософія, функції страху, тексти дискурсу жахів, суб’єкт-джерело страху, опозиція, философия, функции страха, тексты дискурса ужасов, субъект-источник страха, субъект-реципиент страха, оппозиция, philosophy, functions of fear, texts of discourse of horrors, subject-source of fear, opposition
Цитування
Сазонова Я. Ю. Філософські засади текстотворення й текстоприйняття дискурсу жахів / Я. Ю. Сазонова // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2017. – Вип. 20, т. II (187). – С. 53–61.