Особливості використання метафори у романі Керстін Гір "In Wahrheit wird viel mehr gelogen"

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена особливостям використання метафори у романі Керстін Гір «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». Цей троп дослі-джується з погляду кількості структурних елементів, із погляду його граматичного вираження та семантики. У статті йдеться також про художні завдання метафори як одного з найуживаніших стилістичних засобів, який бере участь у створенні портретів героїв роману. Статья посвящена особенностям использования метафоры в романе Керстин Гир «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». Этот троп исследуется с точки зрения количества структурных элементов, с точки зрения его грамматического выражения и семантики. В статье говорится также о художественных задачах метафоры как одного из важнейших стилистических средств, который участвует в создании портретов героев романа. The article is concerned with specifics of metaphor in the novel by the modern German writer Kerstin Gier «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». The article gives a detailed account of structural, grammatical and semantic peculiarities of metaphor. The article also focuses on the artistic function of the metaphor used in portrait description of characters in the novel.
Опис
Ключові слова
метафора, портретний опис, характер, художнє завдання, троп, портретное описание, художественное задание, metaphor, portrait description, character, artistic function, trope
Цитування
Скачкова В. В. Особливості використання метафори у романі Керстін Гір "In Wahrheit wird viel mehr gelogen" / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Харків. нац. пед. ун-тет ім. Г. С.Сковороди ; [редкол.: І. І. Степанченко (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 27.