ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ПЛОЩ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР У КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії. У роботі схарактеризовано основні питання вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть ключових понять дослідження; визначено методичні особливості вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії; розроблено та обґрунтовано технологію вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії, проаналізовано результати і зроблено висновки. Scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry. The paper characterizes the main issues of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry, substantiates the theoretical and practical foundations of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry, in particular: analysis of the literature on research; the essence of key research concepts is analyzed and defined; methodical features of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry are determined; the method of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry is developed and substantiated, the results are analyzed and conclusions are made.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, учні, освітній процес, шкільний курс геометрії, площа геометричної фігури, технологія, general secondary education institution, students, educational process, school course of geometry, area of geometric figure, methodology
Цитування
Замоздра Т. О. Технологія вивчення площ геометричних фігур у курсі геометрії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Т. О. Замоздра ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 65 с. : іл., табл.
Колекції