Психологічні ресурси особистісного саморозвитку особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження обумовлена нагальною потребою у вивчення ролі психологічних ресурсів у саморозвитку особистості. Мета дослідження – виявити зв'язок між психологічними ресурсами та саморозвитком особистості. Вибірка і методи дослідження. Вибірку досліджуваних склали 366 осіб. У дослідженні було застосовано 1) опитувальник психологічної ресурсності особистості О. С. Штепи; 2) опитувальник «Екзистенційні ресурси особистості» (І. В. Бринза, О. Ю. Рязанцева); 3) методика дослідження саморозвитку особистості С. Б. Кузікової та Б. О. Кузікова. Результати. У результаті факторного аналізу було визначено шість компонентів психологічних ресурсів: ресурси самовдосконалення у діяльності, екзистенційні ресурси, моральноетичні ресурси, альтруїстичні ресурси, ресурси асертивності та креативності. Виявлено низку кореляцій між психологічними ресурсами та особливостями саморозвитку особистості. Висновки. Саморозвиток є прагненням та здатністю особистості до самовдосконалення та саморелізації, спрямованість на Я-ідеальне, що забезпечується процесами самопізнання та самоствердження у соціумі. Отримана у дослідженні факторна структура психологічної ресурсності представлена шістьома компонентами: ресурси самовдосконалення у діяльності як вміння самореалізуватись та досягати успіху у професії, екзистенційні ресурси як здатність набувати людиною сенсу життя, ресурси асертивності як впевнена та відповідальна поведінка, моральноетичні та альтруїстичні ресурси як добропорядна поведінка та доброзичливе ставлення до інших, ресурси креативності як схильність до творчості та прагнення до мудрості у житті. Визначено статистично значущі зв’язки між ресурсами прагнення до самовдосконалення у діяльності та потребою у саморозвитку, умовами саморозвитку та механізмами саморозвитку. Визначено, що ресурси асертивності та ресурси креативності позитивно пов’язані з потребою у саморозвитку. Ресурси прагнення до самовдосконалення у діяльності та альтруїстичні ресурси передбачають високу міру розвитку суб’єктивної оцінки умов саморозвитку. Існують кореляції між ресурсами прагнення до самовдосконалення у діяльності, екзистенційними ресурсами, ресурсами асертивності та морально-етичними ресурсами з механізмами саморозвитку як функціональними засобами саморозвитку. Низка отриманих зв’язків доводить позитивну взаємообумовленість між психологічними ресурсами самовдосокналення, екзистенційної осмисленості життя, альтруїзму, морально-етичної поведінки та креативності та потребою у саморозвитку, високою оцінкою власних умов саморозвитку як сприятливих та оволодінням механізмами саморозвитку. The Relevance of the study is due to the urgent need to study the role of psychological resources in personal self-development. The Aim of the study is to identify the relationship between psychological resources and self-development of the individual. Research sample and Methodology. The sample consisted of 366 people. The study used 1) a questionnaire of psychological resourcefulness of personality O. S. Stitches; 2) questionnaire "Existential resources of personality" (I. V. Brynza, O. Yu. Ryazantseva); 3) methods of research of self-development of the personality S. B. Kuzikova and B. O. Kuzikova. Results. As a result of factor analysis, six components of psychological resources were identified: resources of self-improvement in activities, existential resources, moral and ethical resources, altruistic resources, resources of assertiveness and creativity. A number of correlations between psychological resources and features of personal self-development are revealed. Conclusions. Self-development is the desire and ability of the individual to self-improvement and self-realization, focus on the self-ideal, which is provided by the processes of self-knowledge and self-affirmation in society. The factor structure of psychological resourcefulness obtained in the study is represented by six components: resources of self-improvement in activity as the ability to self-realize and succeed in the profession, existential resources as the ability to acquire meaning in life, assertiveness resources as confident and responsible behavior, moral and ethical and altruistic resources. and a friendly attitude towards others, resources of creativity as a tendency to creativity and a desire for wisdom in life. Statistically significant relationships have been identified between the resources of the desire for self-improvement in activities and the need for self-development, the conditions of self-development and the mechanisms of self-development. It has been determined that the resources of assertiveness and the resources of creativity are positively related to the need for self-development. Resources for self-improvement and altruistic resources provide a high degree of development of subjective assessment of the conditions of self-development. There are correlations between the resources of the desire for self-improvement in activities, existential resources, resources of assertiveness and moral and ethical resources with the mechanisms of self-development as functional means of self-development. A number of connections prove the positive interdependence between psychological resources of self-improvement, existential meaningfulness of life, altruism, moral and ethical behavior and creativity and the need for self-development, appreciation of their own conditions of self-development as favorable and mastery of self-development mechanisms.
Опис
Ключові слова
саморозвиток, психологічні ресурси, екзистенційність, самовдосконалення, self-development, psychological resources, existentialism, self-improvement
Цитування
Кузнецов О. І. Психологічні ресурси особистісного саморозвитку особистості / О. І. Кузнецов, О. В. Платковська, І. Г. Савченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 62. – С. 214–228.