ТРИЛОГІЯ С. ПРОЦЮКА «АРГОНАВТИ. ПРО МАРІЙКУ І КОСТИКА У СЕГМЕНТІ YOUNG ADULTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Об'єктом дослідження є «Аргонавти. Трилогія про Марійку і Костика» С. Процюка у контексті літератури Young Adult. Предмет дослідження: специфіка літератури Young Adult, твори С. Процюка у контексті творів такого типу та методичні підходи щодо вивчення літератури Young Adult Мета даного дослідження: полягає в розкритті та вивченні літератури Young Adult, а також реалізації продуктивної форми роботи з творами «young adults» у підлітковій цільовій аудиторії на прикладі повісті Степана Процюка. Перший розділ присвячений дослідженню сегменту літератури для молодих дорослих (термінологічна назва Young Adult). Простежені етапи формування концепції теорії літератури такого типу, сюжетна жанрова специфіка творів. Для формування продуктивної для даного дослідження логічної схеми були узагальнені та прокоментовані існуючі характеристики та класифікації літератури Young Adult. Зокрема, фокусними для магістерського дослідження стали позиції щодо жанрової розмаїтості творів, «голосу» оповідача в тексті, його ідентифікації із молодим персонажем, гострота, психологічна мотивованість і часто драматичність переживань, прийняття рішень і вчинків персонажів. Важливою позицією є практична відсутність табу у творах такого типу. У другому розділі для розуміння місця досліджуваного твору у сегменті літератури Young Adult були прокоментовані твори, оприлюднені видавництвом «Академія», твори, які активно читають українці у перекладах та твори, включені до програми з української та зарубіжної літератур в школах України. Назва трилогії Степана Процюка «Аргонавти» ініціювала дослідницький проєкт, метою якого було простежити функціонування сценарію мономіфу Джозефа Кемпбела «шлях героя» у структурі повісті. Визначили, що модель цього міфологічного сценарію продуктивна для формування центральної ідеологеми твору – становлення персонажа, його дорослішання та прийняття рішення. У третьому розділі були запропоновані методичні сценарії вивчення повісті Степана Процюка у 7 класі за чинною програмою з української літератури. З-поміж продуктивних запропонованих технологій та форм роботи з цим текстом відзначаємо диспут про смисл вибору, зраду, ревнощі, кохання; формування ФБ сторінки персонажа; моделювання ментальної карти; відповіді на проблемні питання; моделювання емпатичних ситуацій тощо. The object of the study: «Argonauts. Trilogy about Mariyka and Kostika» by S. Protsyuk in the context of Young Adult literature». Subject of research: is the specificity of Young Adult literature, the works of S. Protsyuk in the context of works of this type, and methodological approaches to the study of Young Adult literature. The purpose of this research is to reveal and study Young Adult literature, as well as to implement a productive form of work with the works of «young adults» in the teenage target audience, using the example of Stepan Protsyuk's novel. The first chapter is devoted to the research of the segment of literature for young adults (terminological name Young Adult). The stages of the formation of the concept of the theory of literature of this type, the plot-genre specificity of the works are traced. In order to form a logical scheme productive for this study, the existing characteristics and classifications of Young Adult literature were summarized and commented on. In particular, positions regarding the genre diversity of the works, the "voice" of the narrator in the text, his identification with the young character, the sharpness, psychological motivation and often drama of the experiences, decisionmaking and actions of the characters became focal points for the master's research. An important point is the practical absence of taboos in works of this type. In the second section, in order to understand the place of the researched work in the segment of Young Adult literature, the works published by the «Academy» publishing house, works that are actively read by Ukrainians in translations, and works included in the program of Ukrainian and foreign literature in schools of Ukraine were commented. The title of Stepan Protsyuk's trilogy «The Argonauts» initiated a research project, the purpose of which was to trace the functioning of Joseph Campbell's monomyth scenario «the hero's path» in the structure of the story. It was determined that the model of this mythological scenario is productive for the formation of the central ideologeme of the work - the formation of the character, his growing up and decision-making. In the third chapter, methodical scenarios for studying the story of Stepan Protsyuk in the 7th grade according to the current program on Ukrainian literature were proposed. Among the productive proposed technologies and forms of working with this text, we note a debate about the meaning of choice, betrayal, jealousy, love; formation of the FB page of the character; mental map modeling; answers to problematic questions; simulation of empathic situations, etc.
Опис
Ключові слова
література «young adults», конфлікт, міфосценарій, мономіф «шлях героя», «young adults» literature, conflict, myth scenario, monomyth «hero's path»
Цитування
Грєбєнькова Д. І. Трилогія С. Процюка «Аргонавти. Про Марійку і Костика у сегменті young adult : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Д. І. Грєбєнькова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 89 с. : іл., табл.
Колекції