Розвиток ідеї індивідуалізації проблемного навчання учнів у вітчизняній педагогіці в 50-ті – 70-ті роки ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У статті схарактеризовано підходи до тлумачення ключових понять дослідження, надано власні їх визначення, згідно яким «індивідуалізація навчання» трактується як процес, спрямований на розвиток індивідуальності, формування індивідуальної стратегії самовизначення та самореалізації, що передбачає найповніше урахування індивідуальних особливостей кожного його учасника, реалізацію системи індивідуалізованих способів і прийомів, взаємозумовлених дій вчителя та учнів на всіх етапах навчальної діяльності; «проблемне навчання» – як вид навчання, що передбачає створення вчителем на уроці проблемних ситуацій та організацію їх вирішення на рівні навчальних можливостей учнів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність принципу проблемності, мету проблемного навчання, психологічну структуру проблемної ситуації, розумові дії учнів щодо її вирішення. Наведено фактори, які сприяли актуалізації ідеї індивідуалізації проблемного навчання у 50-ті роки; напрями досліджень вітчизняних педагогів та психологів, що слугували у ці часи науковим підґрунтям для її розвитку в подальшому; нормативні документи, положення яких були підставою для активної розробки теорії індивідуалізації проблемного навчання вітчизняними науковцями у 60-ті – 70-ті роки. Підкреслено визнання науковцями однією з основних вимог до організації проблемного навчання його здійснення на межі трудності, тобто в зоні найближчого розвитку учнів; визначення у якості показника трудності ступеня узагальнення, якого повинен досягти учень у процесі виявлення нового знання в проблемній ситуації; обґрунтування важливості поступового зростання рівня складності проблеми для розвитку учнів; виділення певних індивідуально-типологічних особливостей школярів у якості умов ефективності проблемного навчання, умовних рівнів вирішення проблемних ситуацій, підстав для переводу школярів з досягнутого рівня на більш високий. Наголошено на зведенні науковцями різних рівнів проблемності у ранг об'єктивної основи виділення різних методів навчання; доведенні ефективності здійснення індивідуалізації на всіх етапах проблемного навчання, застосування конкретних способів диференціації проблемного навчання учнів на уроці, обрання певних критеріїв реалізації проблемного навчання з огляду на індивідуальні особливості учнів. В статье охарактеризованы подходы к толкованию ключевых понятий исследования, предоставлены собственные их определения, согласно которым «индивидуализация обучения» трактуется как процесс, направленный на развитие индивидуальности, формирование индивидуальной стратегии самоопределения и самореализации, что предполагает полнейший учет индивидуальных особенностей каждого его участника, реализацию системы индивидуализированных способов и приемов, взаимообусловленных действий учителя и учащихся на всех этапах учебной деятельности; «проблемное обучение» – как вид обучения, предполагающий создание учителем на уроке проблемных ситуаций и организацию их решения на уровне обучающих возможностей учащихся. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыта сущность принципа проблемности, цель проблемного обучения, психологическая структура проблемной ситуации, умственные действия учащихся по ее решению. Приведены факторы, способствовавшие актуализации идеи индивидуализации проблемного обучения в 50-е годы; направления исследований отечественных педагогов и психологов, которые служили в эти времена научной основой для ее развития в дальнейшем; нормативные документы, положения которых были основанием для активной разработки теории индивидуализации проблемного обучения отечественными учеными в 60-е – 70-е годы. Подчеркнуто признание учеными одним из основных требований к организации проблемного обучения его осуществлению на грани трудности, то есть в зоне ближайшего развития учащихся; определение в качестве показателя трудности степени обобщения, которого должен достичь учащийся в процессе выявления нового знания в проблемной ситуации; обоснование важности постепенного роста уровня сложности проблемы развития учащихся; выделение определенных индивидуально-типологических особенностей школьников в качестве условий эффективности проблемного обучения, условных уровней решения проблемных ситуаций, оснований для перевода школьников с достигнутого уровня в более высокий. Отмечено сведение учеными разных уровней проблемности в ранг объективной основы выделения различных методов обучения; доказывании эффективности осуществления индивидуализации на всех этапах проблемного обучения, применения конкретных способов дифференциации проблемного обучения учащихся на уроке, избрание определенных критериев реализации проблемного обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. The article characterizes the approaches to interpreting the key concepts of the study, provides their own definitions, according to which «individualization of learning» is interpreted as a process aimed at the development of individuality, the formation of individual strategies of self-determination and self-realization, which involves full consideration of individual characteristics of each of its participants, the implementation of individualized methods and techniques, interdependent actions of teachers and students at all stages of educational activity; «problem-based learning». Based on the analysis of psychological and pedagogical literature disclosed the essence of the problematic principle, the purpose of problem-based learning, psychological structure of the problematic situation, the mental actions of students to solve it. Presented factors that contributed to the actualization of the idea of individualization of problem-based learning in the 50-ies, research areas of domestic educators and psychologists who served at this time the scientific basis for its development in the future, regulatory documents, provisions of which were the basis for active development of the theory of individualization of problem-based learning by domestic scientists in the 60-ies - 70-ies. Underlined the recognition of scientists one of the main requirements for the organization of problem-based learning its implementation on the edge of difficulty, that is, in the zone of the nearest development of students; definition as an indicator of difficulty degree of generalization, which should be achieved by the student in the process of identifying new knowledge in a problematic situation; justification of the importance of gradual increase in complexity level problem development students; allocation of certain individual and typological characteristics of students as conditions for effective problem-based learning, Noted the reduction of scientists different levels of problems to the rank of objective basis for the allocation of different teaching methods; proving the effectiveness of the implementation of individualization at all stages of problem-based learning, applying specific ways of differentiating problem-based learning students in the classroom, the selection of certain criteria for implementing problem-based learning, taking into account individual characteristics of students.
Опис
Ключові слова
принцип індивідуалізації навчання, принцип проблемності навчання, нормативно-правова база, індивідуально-типологічні особливості учнів, рівень вирішення проблемних ситуацій, методи проблемного навчання, етапи розумового процесу, критерії реалізації, принцип индивидуализации обучения, принцип проблемности обучения, нормативно-правовая база, индивидуально-типологические особенности учащихся, уровень разрешения проблемных ситуаций, методы проблемного обучения, этапы мыслительного процесса, критерии реализации, the principle of individualization of education, the principle of problem-based learning, regulatory framework, individual-typological peculiarities of students, level of problem solving, problem-based learning methods, stages of the thought process, performance criteria
Цитування
Пісоцька М. Е. Розвиток ідеї індивідуалізації проблемного навчання учнів у вітчизняній педагогіці в 50-ті – 70-ті роки ХХ століття / М. Е. Пісоцька, К. О. Кадашевич // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – №1 (34), ч. 1. – С. 27–34.