Доктрина трудового права як наріжний камінь реформування законодавства про працю

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮУ імені Я. Мудрого), вид-во «Право»
Анотація
Автор відмічає, що перш ніж вдосконалювати законодавство про працю, треба усвідомлювати які саме особливості має трудове право як галузь права взагалі і право на працю, яке є початком ланцюгу системи відносин, що охоплюються зазначеною самостійною галуззю права, зокрема. Обґрунтовується, що норми трудового права мають лише надати форму природним правам людини, закріпити те, що є природним, поводжуючись із останнім обережно, як із безцінною коштовністю, щоб випадково не пошкодити його. Таким чином, норми права не повинні протиставлятися, об’єктивно існуючій, історично аргументованій, природі прав людини. Вони повинні впорядковувати природні права таким чином, щоб останні мали можливість здійснитися та збагатити людську особистість. Саме тоді права людини отримають можливість ефективної реалізації, саме тоді і людина, і суспільство отримають користь від визнання цих прав, а, отже, і право, і держава, яка його санкціонує, досягнуть своєї мети існування: служіння людині, як найвищій соціальній цінності. Автор отмечает, что прежде чем совершенствовать законодательство о труде, надо осознавать какие особенности имеет трудовое право как отрасль права вообще и право на труд, которое является началом цепи системы отношений, охватываемых указанной самостоятельной отраслью права, в частности. Обосновывается, что нормы трудового права имеют только придать форму естественным правам человека, закрепить то, что является естественным, поводжуючись с последним осторожно, как с бесценным драгоценностью, чтобы случайно не повредить его. Таким образом, нормы права не должны противопоставляться, объективно существующей, исторически аргументированной, природе прав человека. Они должны организовывать естественные права таким образом, чтобы последние имели возможность осуществиться и обогатить человеческую личность. Именно тогда права человека получат возможность эффективной реализации, именно тогда и человек, и общество получат пользу от признания этих прав, а, следовательно, и право, и государство, его санкционирует достигнут своей цели существования: служение человеку, как самой социальной ценности. The author notes that before improving the labor legislation, it is necessary to understand what particular features is the labor law as a branch of law in general and the right to work, which is the beginning of the chain of relations system covered by the specified independent branch of law, in particular. It is substantiated that the norms of labor law have only to provide the form of natural human rights, to consolidate what is natural, treating the latter with caution, as with priceless jewelry, so as to not accidentally damage it. Thus, the rules of law must not be opposed to the objectively existing, historically reasoned, nature of human rights. They must arrange the natural rights in such a way that the latter have the opportunity to realize and enrich the human personality. It is then that human rights will be able to be effectively realized, and then both man and society will benefit from the recognition of these rights, and, consequently, the right and the state that authorizes it will achieve its goal of being: serving the person as the highest social value.
Опис
Ключові слова
доктрина трудового права, трудове право, права людини, законодавство про працю, доктрина трудового права, трудовое право, права человека, законодательство о труде, labor law doctrine, labor law, human rights, labor legislation
Цитування
Коваленко О. О. Доктрина трудового права як наріжний камінь реформування законодавства про працю / О. О. Коваленко // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 верес. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого ; [за ред. В. В. Жернакова]. – Харків : Право, 2017. – С. 68–75.