Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено реалізацію однієї з педагогічних умов підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства: добір і застосування широкого спектра інноваційних форм, методів і прийомів роботи. До таких віднесено інтерактивні (для набуття вмінь встановлення взаємодії, ведення діалогу, зокрема з представниками різних культур), тренінгові елементи тренінгів толерантності –розробки М. Араджионі, О.Асмолова, І.Брунової-Калісецької, А. Гусєва, Л. Рюмшиної, Г. Солдатової, І. Терещенко та інших), гейміфікаційні («Павутиння забобонів», «Ярлики», «Дві культури»тощо) методи, спрямовані на комплексне формування всіх складників готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в сучасному етнокультурному соціумі–особистісного, когнітивного, діяльнісного. Різноманітні інноваційні форми і методи навчальної діяльності було експериментально запроваджено під час вивчення курсів порівняльного народознавства та порівняльної етнопедагогіки. Освещена реализация одного из педагогических условий подготовки будущих учителей и воспитателей к профессиональной деятельности в условиях этнокультурного многообразия современного общества: отбор и применение широкого спектра инновационных форм, методов и приемов работы. К таковым отнесены интерактивные (для приобретения умений установления взаимодействия, диалога, в частности с представителями различных культур), тренинговые элементы тренингов толерантности-разработки М. Араджиони, О.Асмолова, И.Бруновой-Калисецкой, А. Гусева, Л. Рюмшиной, Г. Солдатовой, И. Терещенко и др.), геймификационные ( «Паутина предрассудков», «Ярлыки», «Две культуры» и т.п.) методы, направленные на комплексное формирование всех составляющих готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в современном этнокультурном социуме-личностного, когнитивного, деятельностного. Различные инновационные формы и методы учебной деятельности были экспериментально введены при изучении курсов сравнительного народоведения и сравнительной этнопедагогики. The realization of one of the pedagogical conditions in preparing future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of the contemporary society has been highlighted: the selection and application of a wide range of innovative forms, methods and work techniques. The following ones were related to: interactive (for abilities acquisition to establish interaction, dialogue conduct, with different cultures representatives in particular), training (tolerance training elements – development works by M. Aragioni, O. Asmolov, I. Brunova-Kalysetska, A. Gusev, L, Riumshyna, G. Soldatova, I. Tereschenko and others), gamificational (“Cobweb of Superstitions”, “Tags”, “Two Cultures” and others) methods, which are aimed at the complex formation of all components of future teachers’ readiness for professional activity in the contemporary ethnicculturally diverse social medium – personalised, cognitive, active. Different innovation forms and methods of the educational activity have been experimentally introduced during course studies of comparative ethnography and comparative ethno-pedagogics. In the experimental group E where selective innovational forms, methods and work techniques were introduced, the positive dynamics has been revealed: as for personalized component – 47.9% for the satisfactory level (21.3% in the control group K) and 4.3% for advanced level (1.5% the control group K); as for the cognitive component – 58.3% for the satisfactory level (7.6% in the control group К) and 9.5% for the advanced level (4.5% in the control group К). The pedagogical experiment results provide all reasons to state that the proposed methodology changes in the preparing of future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of the contemporary societyin particular the wide range application of interactive methods and techniques facilitates the increase of the mentioned process performance. Along with this we notice meaningful progress as for the cognitive component in comparison with personalized one.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, вихователі, професійна діяльность, етнокультурне різноманіття, суспільство, міжкультурна компетентність, інтерактивні методи, тренінг, експеримент, будущие учителя, воспитатели, профессиональная деятельность, этнокультурное многообразие, общество, межкультурная компетентность, интерактивные методы, тренинг, эксперимент, future teachers, educators, professional activity, ethno-cultural diversity, society, intercultural competence, interactive methods, training, experiment
Цитування
Калашник Л. С. Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства / Л. С. Калашник, О. В. Новіков, К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 48 – С. 77–93.