Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлені статті, присвячені аналізу кращих європейських та вітчизняних практик здійснення інтернаціоналізація вищої освіти в Україні. Авторами запропоновані матеріали за такими напрямами: визначення шляхів і напрямів інтернаціоналізації Української освіти і науки; дослідження ролі міжнародної діяльності та співробітництва у майбутньому України; аналіз досвіду реалізації програм міжнародної освіти в українських університетах; ознайомлення із специфікою роботи міжкультурних та освітніх центрів. The collection presents articles on the analysis of the best European and domestic practices of internationalization of higher education in Ukraine. The authors propose materials in the following areas: identification of ways and directions of internationalization of Ukrainian education and science; study of the role of international activities and cooperation in the future of Ukraine; analysis experience in implementing international education programs in Ukrainian universities; acquaintance with the specifics of intercultural and educational centers.
Опис
Ключові слова
інтернаціоналізація вищої освіти, українська освіта, українська наука, здобувачі вищої освіти, програми міжнародної освіти, українські університети, міжкультурні центри, освітні центри, internationalization of higher education, Ukrainian education, Ukrainian science, applicants for higher education, international education programs, Ukrainian universities, intercultural centers, educational centers
Цитування
Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – 142 с.