ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено гейміфікацію як напрям реалізації STEM-освіти в початковій школі. Зазначено, що гейміфікація навчання сприяє підвищенню пізнавальних мотивів, загальному розвитку логічного мислення учнів, розвитку дослідницьких навичок, формуванню інформаційно-цифрової, природничо-математичної і технологічної компетентностей. Водночас відбувається розвиток алгоритмічного мислення та опанування елементами програмування. The publication examines gamification as a direction for the implementation of STEM education in elementary school. It is noted that the gamification of learning contributes to the increase of cognitive motives, the general development of students' logical thinking, the development of research skills, the formation of information-digital, natural-mathematical and technological competences. At the same time, the development of algorithmic thinking and mastering of programming elements is taking place.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, гейміфікація, початкова школа, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, STEM education, gamification, primary school, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Бекетова О. Гейміфікація як напрям реалізації STEM-освіти в початковій школі / О. Бекетова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 61.