Окремі питання предмета доказування у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський регіональний центр Національної академії правових наук; видавничий центр "Гельветика"
Анотація
Відмічається, що питання охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах є одним із найбільш гострих та проблемних для нашої держави, бо не дивлячись на те, що приділяється увага створенню і вдосконаленню законодавчого та нормативного регулювання, все одно поширюється кількість правопорушень у цій сфері. І зокрема це пов’язано із однобокістю розвитку правового регулювання у цій сфері: відбувається розвиток лише цивільного законодавства і тому використання інтелектуальної власності у трудових відносинах залишається фактично не врегульованим. Це призводить до фактичної відсутності охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах. Отмечается, что вопрос охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях является одним из наиболее острых и проблемных для нашего государства, поскольку, несмотря на то, что уделяется внимание созданию и совершенствованию законодательного и нормативного регулирования, все равно распространяется количество правонарушений в этой сфере. И в частности, это связано с однобокостью развития правового регулирования в этой сфере: происходит развитие только гражданского законодательства и поэтому использование интеллектуальной собственности в трудовых отношениях остается фактически не урегулированным. Это приводит к фактическому отсутствию охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях. It is noted that the issue of protection of intellectual property rights in labor relations is one of the most acute and problematic for our country, because despite the fact that attention is paid to creating and improving legislation and regulations, the number of offenses in this area is still growing. In particular, this is due to the one-sided development of legal regulation in this area: only civil law is being developed, and therefore the use of intellectual property in labor relations remains virtually unregulated. This leads to a de facto lack of protection of intellectual property rights in labor relations.
Опис
Ключові слова
предмет доказування, розірвання трудового договору, захист від незаконного звільнення, предмет доказывания, расторжение трудового договора, защита от незаконного увольнения, subject of proof, termination of an employment contract, protection against illegal dismissal
Цитування
Коваленко О. О. Окремі питання предмета доказування у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця / О. О. Коваленко // Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 груд. 2020 р., Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 2. – С. 99–102.