ДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ НАЗВ ГОТЕЛІВ У США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційну роботу присвячено аналізу дериваційної структури й мотивації назв американських готелів. Досліджено сутність терміна «ергонім» як особливого різновиду власних назв. Розглянуто особливості будови й деривації ергонімів у готельній індустрії США, визначено базові структурні моделі та способи словотвору, передусім трансонімізацію й онімізацію. На основі мотиваційної типології М. Торчинського створено власну класифікацію назв готелів, де виділено вісім основних типів мотивації. Встановлено, що серед досліджуваних назв переважають три типи мотивації: необхідність позначення рівня готелю та пропонованих послуг, місце розташування готелю та ім’я засновника чи співзасновника. Також у кваліфікаційні роботі окреслені можливості вивчення ергонімів на факультативних заняттях з англійської мови в школі. The Master’s thesis explores the derivational structure and motivation of the hotel names in the USA. The concept of “ergonym” as a type of proper names has been clarified in the research. The graduation paper analyzes the structure and derivation of ergonyms in the US hotel industry, identifying basic structural models and wordformation methods, notably transonymization and onymization. Our own classification of hotel names, based on M. Torchynskyi’s motivational typology, identifies eight main types of ergonyms under discussion. It has been determined that among the US hotel names, three types of motivation predominate: the necessity to denote the hotel’s level and the services it offers, the hotel’s location, and the name of the founder or cofounder. The thesis also suggests possible ways of learning ergonyms in optional English courses at school.
Опис
Ключові слова
ономастика, онім, ергонім, деривація, онімізація, трансонімізація, мотивація, onomastics, onym, ergonym, derivation, onymization, transonymization, motivation
Цитування
Макєєв Є. Ю. Дериваційна структура й мотивація назв готелів у США : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Є. Ю Макєєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 74 с. : табл.
Колекції