ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНО-ГІМНАСТИЧНИХ РОЗМИНОК ЯК ЗАСОБУ МУЗИЧНО-РУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК У СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ЧИРЛІДИНГУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Музично-рухова підготовка у більшості навчальних програм зі складнокоординаційних видів спорту для ДЮСШ визначається як складова технічної підготовки і спрямована на опанування елементів музичної грамоти, розвиток музичності і виразності. Проте, насьогодні, при наявності великої кількості наукових робіт щодо пошуку шляхів удосконалення технічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту, питання розвитку саме музично-рухового її компоненту вивчені недостатньо. Мета дослідження – вивчити вплив танцювально-гімнастичних розминок на музично-рухову підготовку спортсменів зі складнокоординаційних видів спорту (на прикладі чирлідингу). Результати дослідження. У дослідженні на основі аналізу правил змагань та іншої наукової, нормативної та навчально-методичної документації було розкрито вимоги складнокоординаційних видів спорту до музично-рухової підготовленості спортсменів. Показано, що достатній рівень музично-рухової підготовки дає змогу спортсменам якнайкращим чином презентувати свої змагальні вправи під обраний музичний супровід і отримати кращу оцінку за вміння спортсменів гармонійно поєднувати виразні рухи з темою, характером, темпом і динамічними відтінками музики (музичність), артистичність, виразність і виконавську майстерність взагалі. Розроблено комплекси вправ для танцювально-гімнастичних розминок та підібрано для них музичний супровід. Здійснено експериментальну перевірку впливу запропонованих танцювально-гімнастичних розминок на рівень музично-рухової підготовленості членів збірної команди ХНПУ імені Г. С. Сковороди з чирлідингу. Доведено їх позитивний статистично вірогідний вплив на наступні показники музично-рухової підготовленості: гармонія рухів з ритмом музики (при p<0,01), гармонія рухів з темпом музики (при p<0,005) та тестом ходьба зі сплескуванням долонями у заданому ритмі (при p<0,05). Виявлено позитивний вплив танцювально-гімнастичних розминок на психологічний стан спортсменок-чирлідерів, зокрема на самопочуття, активність і настрій. Висновок. Результати дослідження також доводять, що використання ритмічних і аеробних розминок у навчально-тренувальному процесі, може сприяти підвищенню його ефективності вцілому, підвищенню рівня музично-ритмічної підготовленості, покращенню розвитку окремих фізичних здібностей, особливо координаційних, зниженню відчуття втоми у спортсменів. Musical and motor training in most training programs in complex coordination sports for the Youth Sports School is defined as a component of technical training and is aimed at mastering the elements of musical literacy, developing musicality and expressiveness. Nevertheless, today, in the presence of a large number of scientific papers on the search for ways to improve technical training in complex coordination sports, the issues of developing its musical and motor component have not been studied enough. The purpose of the study. Study the influence of dance and gymnastic warm-ups on the musical and motor training of athletes in complex coordination sports (using cheerleading as an example). The results of the study. In the study, on the basis of an analysis of the rules of competition and other scientific, regulatory and educational documentation, the requirements of complex coordination sports for the musical and motor preparedness of athletes were disclosed. It is shown that a sufficient level of musical and motor training allows athletes to best present their competitive exercises under the chosen musical accompaniment and get the best assessment for the ability of athletes to harmoniously combine expressive movements with the theme, character, tempo and dynamic shades of music (musicality), artistry, expressiveness and performing skills in general. Developed sets of exercises for dance and gymnastic warm-ups and selected for them musical accompaniment. An experimental test of the influence of the proposed dance and gymnastic warm-ups on the level of musical and motor preparedness of members of the national team of the H. S. Skovoroda KHNPU on cheerleading was carried out. Their positive statistically probable influence on the following indicators of musical and motor preparedness is proved: the harmony of movements with the rhythm of music (at p < 0.01), the harmony of movements with the tempo of music (at p < 0.005) and the test of walking with a splash of the palms in a given rhythm (at p < 0.05). The positive influence of dance-gymnastic warm-ups on the psychological state of athletes-cheerleaders, in particular on well-being, activity and mood, was revealed. Conclusions. The results of the study also prove that the use of rhythmic and aerobic warm-ups in the educational and training process can increase its effectiveness in general, increase the level of musical and rhythmic preparedness, improve the development of individual physical abilities, especially coordination, and reduce the feeling of fatigue in athletes.
Опис
Ключові слова
аеробіка, ритмічна гімнастика, розминка, музично-ритмічна підготовка, чирлідинг, складнокоординаційні види спорту, aerobics, rhythmic gymnastics, warm-up, musical and rhythmic training, cheerleading, complex coordination sports
Цитування
Мягка В. Ю. Ефективність використання танцювально-гімнастичних розминок як засобу музично-рухової підготовки спортсменок у складнокоординаційних видах спорту (на прикладі чирлідингу) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / В. Ю. Мягка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 68 с. : табл. + дод.
Колекції