ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У КУРСІ «ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ»

dc.contributor.authorБровченко, А. К.
dc.date.accessioned2017-02-07T12:50:03Z
dc.date.available2017-02-07T12:50:03Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.description.abstractАналізуючи практичну спрямованість курсу «Психологія впливу», автор статті враховує те, що психолог – впливова людина, яка вміє конструктивно впливати на особистість та діяльність людини, котра звернулася до нього по допомогу, є для нього професійно необхідним. Вивчення навчального курсу має забезпечити підготовку спеціалістів до практичної психологічної роботи з людьми, розуміючи особливості впливу на них та володіючи засобами конструктивного впливу, роботи з людьми, які є жертвами деструктивних маніпуляцій та психологічного насильства. Одним з основних завдань курсу є робота з усвідомленням психологічної уразливості слухачів, навчання розпізнаванню психологічного насильства і психотравм впливу та методам захисту від них. У курсі ставиться задача формування, підтримки і розвитку у особистості внутрішнього локусу контролю, критичного мислення, впевненої автономної поведінки. Відбувається профілактика і захист від маніпулювання і прихованої соціально-психологічної експлуатації з боку деструктивних культів (релігійних, психотерапевтичних, педагогічних, політичних, комерційних і ін.), авторитарних особистостей, реклами, засобів масової комунікації, інших організацій; навчання методам надання допомоги потерпілим від маніпулювання і діяльності деструктивних культів, авторитарних і антисоціальних особистостей, від маніпулювання і прихованої соціально-психологічної експлуатації в міжособистісних, ділових і інших відносинах. Жодна з лекцій в межах курсу не проходить традиційно, тому що кожна тема зачіпає за живе, хвилює, викликає іноді тим більше питань, чим більше отримується знань. Найчастіше лекції проводяться майже повністю у формі бесіди з частими питаннями до аудиторії і розкриттям безлічі виникаючих питань з боку слухачів. В межах підготовки до наступних занять або тем, які не розкриваються в курсі повною мірою через нестачу часу, слухачам даються невеликі домашні завдання. До кожної з тем програми підібрані ігрові вправи, спрямовані на формування певних практичних вмінь, які представляють собою моделювання певних ситуацій впливу, в котрих слухачі виступають в ролі впливаючої або сприймаючої вплив сторони в побутових ситуаціях, ділових та дружніх стосунках, у спілкуванні з клієнтами. Іноді у навчанні дорослих людей використовують метод інциденту, який формує вміння оптимально розв'язувати конфліктні й екстрені ситуації.. Він являє собою модифікацію методу конкретних ситуацій, які характеризуються несприятливими умовами для прийняття рішень: дефіцитом інформації, часу, аварійною обстановкою, тобто факторами, що приводять до дуже великої напруженості. Якщо подібні напружені ситуації вже неодноразово зустрічалися в житті людини, її реакції поступово нормалізуються. Саме тому за допомогою методу інциденту проводиться тренування для їх нормалізації. Анализируя практическую направленность курса «Психология влияния», автор статьи учитывает то, что психолог – влиятельный человек, который умеет конструктивно влиять на личность и деятельность человека, который обратился к нему за помощью, является для него профессионально необходимым. Изучение учебного курса должно обеспечить подготовку специалистов к практической психологической работе с людьми, владея особенностями влияния на них и средствами конструктивного влияния, работы с людьми, которые являются жертвами деструктивных манипуляций и психологического насилия. Одной из основных задач курса является работа с осознанием психологической уязвимости слушателей, обучение распознаванию психологического насилия и психотравм влияния и методам защиты от них. В курсе ставится задача формирования, поддержания и развития у личности внутреннего локуса контроля, критического мышления, уверенного автономного поведения. Происходит профилактика и защита от манипулирования и скрытой социально-психологической эксплуатации со стороны деструктивных культов (религиозных, психотерапевтических, педагогических, политических, коммерческих и др.), авторитарных личностей, рекламы, средств массовой коммуникации, других организаций; обучение методам оказания помощи пострадавшим от манипулирования и деятельности деструктивных культов, авторитарных и антисоциальных личностей, от манипулирования и скрытой социально-психологической эксплуатации в межличностных, деловых и других отношениях. Ни одна из лекций в рамках курса не проходит традиционно, потому что каждая тема задевает за живое, волнует, иногда вызывает тем больше вопросов, чем больше приобретается знаний. Чаще всего лекции проводятся почти полностью в форме беседы с частыми вопросами к аудитории и раскрытием множества возникающих вопросов со стороны слушателей. В рамках подготовки к следующим занятиям или тем, которые не раскрываются в курсе в полной мере из-за недостатка времени, слушателям даются небольшие домашние задания. К каждой из тем программы подобраны игровые упражнения, направленные на формирование определенных практических умений, которые представляют собой моделирование определенных ситуаций влияния, в которых слушатели выступают в роли влияющей или воспринимающего влияние стороны в бытовых ситуациях, деловых и дружеских отношениях, в общении с клиентами. Иногда в обучении взрослых людей используют метод инцидента, который формирует умение оптимально решать конфликтные и экстренные ситуации. Он представляет собой модификацию метода конкретных ситуаций, которые характеризуются неблагоприятными условиями для принятия решений: дефицитом информации, времени, аварийной обстановкой, т. е. факторами, приводящими к очень большой напряженности. Если подобные напряженные ситуации уже неоднократно встречались в жизни человека, ее реакции постепенно нормализуются. Именно поэтому с помощью метода инцидента проводится тренировки для их нормализации. Analyzing the practical orientation of the course "Psychology of influence", the author takes into account the fact that the psychologist was an influential person who is able to constructively influence the identity and activities of the person who appealed to him for help, is professionally necessary. The study training course must provide training to practical psychological work with people, possessing peculiarities of the impact of and means of constructive influence, working with people who are victims of destructive manipulation and psychological violence. One of the main objectives of the course is to work with awareness of the psychological vulnerability of students, recognition of psychological violence and psychological trauma effects and methods of protection against them. To date, the task of creating, maintaining and development of the self have an internal locus of control, critical thinking, self-Autonomous behavior. Occurs prevention of and protection against manipulation and hidden socio-psychological exploitation by destructive cults (religious, psychotherapeutic, educational, political, commercial, etc.), authoritarian personalities, advertising, media, and other organizations; training assistance to victims of manipulation and activities of destructive cults, authoritarian and anti-social personalities, from manipulation and hidden socio-psychological exploitation in interpersonal, business and other relationships. None of the lectures of this course is not traditionally, because each topic touches a nerve, excites and sometimes causes the more questions, the more knowledge is acquired. Often the lectures are held almost entirely in the form of conversation with frequent questions to the audience and disclosure of many emerging questions from the audience. In preparation for the next lesson or topics that are not disclosed in the course fully because of lack of time, students are given small homework assignments. Each of those programs picked up exercises aimed at formation of certain practical skills, which represent a simulation of certain situations of influence, in which students play the role of influence or perceive the influence of the hand in everyday situations, business and social relationships, in communicating with clients. Sometimes in adult learning people are using the incident method, which forms the ability to optimally resolve conflict and emergency situations. It is a modification of the method of specific situations, which are characterized by unfavorable conditions for decision-making: lack of information, time, emergency situation, i.e. factors leading to very high tension. If such tensions have already met several times in a person's life, her reaction is gradually normalized. Therefore, using the method of incident training for their normalization.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБровченко А. К. Формування практичної компетенції майбутніх психологів у курсі «Психологія впливу» / А. К. Бровченко // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 75–83.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/303
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherТОВ «Щедра садиба плюс»uk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасна вища освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологія впливуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактична компетенціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні психологиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременное высшее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихология влиянияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактическая компетенцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие психологиuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychology of influenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture psychologistsuk_UA.UTF-8
dc.titleФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У КУРСІ «ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ»uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бровченко А. К..pdf
Розмір:
495.71 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: