Болонський процес у німецьких університетах: актуальні проблеми й перспективи подальшого розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-07-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова, вид-во "Гельветика"
Анотація
У статті визначено, що останнім часом у сучасній науковій літературі відсутня будь-яка інформація щодо подальшої долі Болонського процесу в Європі. Це враження посилюється також через відсутність публікації спільних документів, котрі відбивають спільне бачення учасниками Болонського процесу попередніх підсумків реформування, узагальнення спільних проблем та недоліків, шляхи їх усунення тощо. Такий стан речей посилює невизначеність ситуації і викликає певну стурбованість німецької та європейської освітянської спільноти, яка значною мірою не задоволена результатами перетворень. Автор статті зазначає, що ця спільнота констатує успішність структурних перетворень у галузі університетської освіти, але не бачить суттєвих зрушень у поліпшенні якості освіти і досліджень, котре було проголошено метою створення єдиного європейського освітнього простору. В статье определено, что в последнее время в современной научной литературе отсутствует какая-либо информация относительно дальнейшей судьбы Болонского процесса в Европе. Это впечатление усиливается также из-за отсутствия публикации совместных документов, отражающих общее видение участниками Болонского процесса предварительных итогов реформирования, обобщение проблем и недостатков, пути их устранения и т. д. Такое положение вещей усиливает неопределенность ситуации и вызывает определенную обеспокоенность немецкого и европейского образовательного сообщества, которое в значительной степени не удовлетворено результатами преобразований. Автор статьи отмечает, что это сообщество констатирует успешность структурных преобразований в области университетского образования, но не видит существенных сдвигов в улучшении качества образования и исследований, которое было провозглашено целью создания единого европейского образовательного пространства. The article states that actual scientific literature contains no information on the further fate of the Bologna process in Europe. This impression is also amplified due to the lack of publication of joint documents reflecting the common vision of the Bologna process by the realized reforms, generalization of common problems and shortcomings, ways of their elimination, etc. This state of affairs increases the uncertainty of the situation and causes some concern for the German and European educational community, which is largely dissatisfied with the results of the transformations. The author of the article notes that this community points out to the success of structural reforms in the field of university education, but does not see any significant progress in improving the education and research quality that was proclaimed to create a single European educational space.
Опис
Ключові слова
глобалізація, університетська освіта, Болонський процес, Німеччина, уніфікація діяльності вишів, стандартизація діяльності вишів, комерціалізація університетів, «інноваційний» університет, глобализация, университетское образование, Болонский процесс, Германия, унификация деятельности вузов, стандартизация деятельности вузов, коммерциализация университетов, «инновационный» университет, globalization, university education, Bologna process, Germany, unification of universities, standardization of universities, commercialization of universities, «innovative» university
Цитування
Черкашин С. В. Болонський процес у німецьких університетах : актуальні проблеми й перспективи подальшого розвитку / С. В. Черкашин // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; [редкол. : В. П. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Гельветика, 2018. – Вип. 60. – Т. 2. – С. 211–215.