Підготовка вчителя початкових класів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проаналізовано передумови становлення ідей К. Д. Ушинського про підготовку вчителів початкової школи, висвітлено вимоги до особистісно-професійних якостей вчителя, розкрито положення щодо змісту підготовки вчителя; розглянуто організаційно-педагогічні засади підготовки вчителів початкової школи та виділено напрями творчого використання досвіду підготовки вчителів початкової школи в педагогічній спадщині педагога в сучасних умовах. Виявлено, що до змісту підготовки вчителя початкової школи освітянин рекомендував включати: рідну мову і літературу, природознавство, арифметику, географію, історію, співи і музику, педагогіку і методику початкового навчання, психологію. Також майбутній народний учитель мав набути корисних практичних знань і навичок для поширення серед народу: гігієнічні правила, сільськогосподарські вміння та ін. Чільне місце педагог відводив педагогічній практиці в школі. З’ясовано, що при створенні вчительських семінарій мали виконуватися такі поради вченого: вони мали бути закладами інтернатного типу; учні повинні вступати після попередньої підготовки, за суворим добором; навчання має бути не широким, але енциклопедичним і пристосованим до призначення вихованців; при семінарії повинна існувати практична школа; семінарії не мають повинні засновуватися у великих містах, але неподалік від центрів освіти та ін. Ідеї та досвід К. Д. Ушинського творчо використовується в українських школах: антропологічний підхід до організації освітнього процесу, його гуманізація; робота шкіл на онові методик розвивального навчання; проведення систематичного підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; підпорядкування діяльності факультетів підготовки вчителів початкових класів завданням виховання особистості майбутнього вчителя, підготовки до виховної роботи в школі, творчого підходу до організації практик студентів та ін. In the final qualification work, the prerequisites for the formation of K. Ushinsky’s ideas about the training of primary school teachers are analyzed, the requirements for the personal and professional qualities of a teacher are highlighted, the provisions on the content of teacher training are revealed; the organizational and pedagogical foundations of the training of primary school teachers are considered and the directions of the creative use of the experience of training primary school teachers in the pedagogical heritage of the teacher in modern conditions are highlighted. It was revealed that the educator recommended to include in the content of primary school teacher training: native language and literature, science, arithmetic, geography, history, singing and music, pedagogy and methods of primary education, psychology. Also, the future folk teacher had to acquire useful practical knowledge and skills for dissemination among the people: hygienic rules, agricultural skills, etc. The teacher gave a prominent place to pedagogical practice at school. It was found that the following advice of a scientist was to be followed when creating teacher's seminaries: they were to be boarding schools; students must enter after prior training, by strict selection; training should not be extensive, but encyclopedic and adapted to the purpose of students; there must be a practical school at the seminary; seminaries should not be established in large cities, but near educational centers, etc. K. Ushinsky’s ideas and experience are creatively used in Ukrainian schools: anthropological approach to the organization of the educational process, its humanization; work of schools on new methods of developmental training; conducting systematic professional development of primary school teachers; subordination of activity of faculties of preparation of teachers of initial classes to a task of education of the personality of the future teacher, preparation for educational work at school, the creative approach to the organization of practices of students, etc.
Опис
Ключові слова
педагогічна антропологія, народність у вихованні, особистість учителя, зв’язок навчання і розвитку, практична школа, стажування, pedagogical anthropology, nationality in education, teacher’s personality, connection of teaching and development, practical school, internship
Цитування
Служенко А. В. Підготовка вчителя початкових класів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Служенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 76 с.
Колекції