Особливості спортивної підготовки стрільців з лука на основі застосування тренажерних пристроїв

dc.contributor.authorГуліч, І. Г.
dc.date.accessioned2023-02-23T16:00:51Z
dc.date.available2023-02-23T16:00:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАктуальність. Успіх виступів українських стрільців з лука на сучасній міжнародній арені підтверджують високий рівень та багаторічний досвід тренерського складу, наявність різноманітних методик вдосконалення технічних навичок стрільців. Однак навчально-тренувальний процес стрільців з лука – багатогранна та багаторічна система спортивного удосконалення, яка потребує постійної новації і модернізації. Питання спортивної підготовки стрільців з лука вивчались багатьма сучасними науковцями, серед яких Момот В.А. (2019), Скрипка І.М.(2019), Ярмоленко М.А., Пархоменко А.О., Дяченко О.А. (2019), Байдаченко Т.В (2014), Ariffin M.S., Rambely A.S., Ariff N.M. (2018), Tarigan U.P.P., Mardhatillah A., Budiman I., Sembiring A.C., Ramadhan M.S. (2017). Усі вони охоплюють широке коло питань щодо організації тренувального процесу стрільців з лука, але аспекту впровадження тренажерних пристроїв в систему підготовки спортсменів цієї спеціалізації не приділялось уваги. Саме тому у даній роботі було вжито спробу обґрунтувати важливість використання тренажерів та технічних пристроїв в системі підготовки стрільців з лука та експериментально доведено покращення результатів фізичної та технічної підготовленості юних спортсменів після систематичного впровадження тренажерів у тренувальний процес. Мета: довести важливість та експериментально обґрунтувати користь систематичного застосування тренажерних пристроїв в організації навчально-тренувального процесу для підвищення рівня фізичної та технічної підготовленості стрільців з лука. Матеріал і методи. У дослідженні прийняли участь юні стрільці з лука у кількості 26 чоловік (вік 12-13 років), які займаються стрільбою з класичного лука в КЗ ХМ СДЮСШОР м. Харків. Випадковим способом було виділено контрольну та експериментальну групи по 15 спортсменів. Усі учасники дали згоду про участь в експерименті. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; методи тестування фізичної та технічної підготовленості юних спортсменів, математичної статистики. Результати. Виявлено, в результаті проведення експерименту в експериментальній групі показники 5 тестів підвищились після проведення експерименту: «Проба Ромберга», «Стрибок в довжину з місця», «Утримання лука у «розтягу», «Розтягування лука рукою за 30 с», «Стрільба з луку 18 м» (р <0,05; р <0,01), в контрольній групі виявлено достовірне покращення результатів тестування «Піднімання тулуба в сід за 1 хв, кількість разів» (р<0,01). Після експерименту виявлено надійні відмінності між контрольною та експериментальною групами. Відповідно до результатів випробувань «Човниковий біг 4х9 м», «Розтягування лука рукою за 30 с», «Стрільба з лука 18 м», «Стрільба з лука 60 м» (р <0,05; р <0,01) у експериментальній групі, ці показники достовірно вищі в порівнянні з спортсменами контрольної групи. Висновки. У роботі узагальнені теоретичні знання щодо проблеми підготовки лучників, які спеціалізуються в класичному луці; висвітлені види тренажерів та методи їх застосування. У роботі розглянуті методи дослідження фізичних якостей та технічної підготовленості спортсменів, також підкреслена важливість застосування методу математичної статистики в спортивній галузі. Автором експериментально обґрунтована користь та необхідність систематичного застосування технічних пристроїв та тренажерів в організації навчально-тренувального процесу для підвищення рівня фізичної та технічної підготовленості стрільців з лука. Relevance. The success of Ukrainian archers on the modern international arena is the confirmation of the high level and experience of the coaching staff, and the availability of various techniques for improving the technical skills of archers. However, the educational and training process of archers is a multifaceted and multi-year system of sports improvement that requires constant innovation and modernization. The issue of sports training of archers has been studied by many modern scientists, including Momot V.A. (2019), Skrypka I.M. (2019), Yarmolenko M.A., Parkhomenko A.O., Dyachenko O.A.(2019), Baidachenko T.V. (2014), Ariffin M.S., Rambely A.S., Ariff N.M. (2018), Tarigan U.P.P., Mardhatillah A., Budiman I., Sembiring A.C., Ramadhan M.S. (2017). All of them cover a wide range of issues related to the organization of the training process of archers, but no attention was paid to the aspect of introducing training devices into the system of training athletes of this specialization. That is why an attempt was made to substantiate the importance of the use of simulators and technical devices in the archery training and experimentally proved the improvement of the results of physical and technical preparedness of young athletes after the systematic implementation of simulators into the training process. Purpose: to prove the importance and experimentally justify the benefit of the systematic use of technical devices and simulators in the organization of the educational and training process to increase the level of physical and technical preparedness of archers. Materіal and methods. Partіcіpants: 26 young archers (age 12-13 years old) participating in the study, who are engaged in classical archery at the sports children- youth specialized school of the Olympic reserve in Kharkiv. Control and experimental groups of 15 athletes were randomly selected. All participants agreed to take part in the experiment. Research methods: theoretical analysis and generalization of literary sources; methods of testing physical and technical fitness of young athletes, mathematical statistics. Results. It was revealed that, as a result of the experiment, the experimental group's scores on 5 tests increased after the experiment: "Romberg test", "Long jump from a standing position", "Holding the bow in the "stretch", "Stretching the bow with the hand in 30 s", " Archery 18 m" (p <0.05; p <0.01), in the control group, a significant improvement in the results of the test "Lifting the torso in a sitting position in 1 min, number of times" was found (p <0.01). After the experiment, reliable differences were found between the control and experimental groups. According to the results of the tests "Shuttle run 4x9 m", "Stretching the bow with the hand in 30 s", "Archery 18 m", "Archery 60 m" (p <0.05; p <0.01) in the experimental group, these indicators are significantly higher compared to athletes of the control group. Conclusіons. The work summarizes theoretical knowledge regarding the problem of training archers who specialize in the classical bow; highlighted types of simulators and methods of their use. The work examines the methods of researching the physical qualities and technical preparation of athletes, and also emphasizes the importance of applying the method of mathematical statistics in the sports field. The author experimentally substantiated the benefit and necessity of the systematic use of technical devices and simulators in the organization of the educational and training process to increase the level of physical and technical preparedness of archers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГуліч І. Г. Особливості спортивної підготовки стрільців з лука на основі застосування тренажерних пристроїв : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / І. Г. Гуліч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 50 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10138
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстрільба з лукаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренажериuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнічні пристроїuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-тренувальний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectarcheryuk_UA.UTF-8
dc.subjectsimulatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnical devicesuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and training processuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості спортивної підготовки стрільців з лука на основі застосування тренажерних пристроївuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of sports training of archers based on the use of training devicesuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції