Заселеність штучних гніздівель представниками родин Vespidae, Apidae в умовах північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровский національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Представники родин Vespidae, Apidae, у більшості випадків, охоче заселяють штучні гніздівлі (ШГ) (Зайцева, 2009, Климов и др., 2015, Чаплигіна, 2018, Лихачев, 2020). Загальновідомо, що серед безлічі різних заходів, спрямованих на збільшення кількості різних груп тварин в урбанізованих районах, штучні гніздівлі є основним рішенням для відтворення та збереження популяції. Метою досліджень є дослідити заселеність ШГ представниками родин Vespidae, Apidae в умовах північного сходу України. При перевірці ШГ, установлено, що представники родин Vespidae, Apidae періодично змушують дуплогнізних птахів покидати раніше збудовані гнізда, або гнізда з кладками яєць. Необхідно зазначити, що у дубово-липово-кленових лісах на території регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Фельдман Екопарк» (Харківська область), де розміщено 100 ШГ на висоті 2 м., заселення представниками родин Vespidae, Apidae не виявлено. Таким чином, проведені дослідження свідчать, що частка заселеності ШГ представниками родинам Vespidae, Apidae на території північного сходу України з кожним роком зростає. Representatives of the families Vespidae, Apidae, in most cases, willingly populate artificial nesting sites (ShG) (Zaytseva, 2009, Klymov et al., 2015, Chaplygina, 2018, Lykhachev, 2020). It is well known that among the many different measures aimed at increasing the number of different groups of animals in urbanized areas, artificial nesting boxes are the main solution for the reproduction and preservation of the population. The purpose of the research is to investigate the population of ShG by representatives of the families Vespidae, Apidae in the conditions of northeastern Ukraine. When checking the SHG, it was established that representatives of the Vespidae and Apidae families periodically force double-nesting birds to leave previously built nests or nests with egg clutches. It should be noted that in the oak-linden-maple forests on the territory of the regional landscape park (RLP) "Feldman Ecopark" (Kharkiv region), where 100 SHG are located at a height of 2 m, no population of representatives of the families Vespidae, Apidae was detected. Thus, the conducted studies show that the share of population of ShG by representatives of the families Vespidae, Apidae in the territory of the north-east of Ukraine increases every year.
Опис
Ключові слова
штучні гніздівлі, родина Vespidae, родина Apidae, дуплогнізні птахи, заселеність, північний схід України, artificial nesting sites, families Vespidae, families Apidae, double-nesting birds, population, north-eastern Ukraine
Цитування
Ярис О. О. Заселеність штучних гніздівель представниками родин Vespidae, Apidae в умовах північного сходу України / О. О. Ярис // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : матеріали XІ Міжнар. наук. конф., Дніпро, 10–12 листоп. 2021 р. – Дніпро : Ліра, 2021. – С. 80–81.