ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ С. ЖАДАНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена поглибленому дослідженню особливостей поетичної мови Сергія Жадана в лексико-семантичному та лексико-стилістичному аспектах, приділивши особливу увагу вивченню військової лексики Об’єкт дослідження – поетична мова Сергія Жадана. Мета роботи – визначити особливості поетичної мови Сергія Жадана, дослідити особливості поняття «військова лексика» та визначити основні лінгвістичні характеристики термінів військової справи у художній мові сучасного українського автора. Практичне значення: результати дослідження можуть знайти практичне використання у навчальних курсах з сучасної української літературної мови, стилістики української мови; під час вивченні теми «Лексикологія» на уроках української мови в загальноосвітніх школах; на курсах підвищення кваліфікації вчителів-словесників. Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу та висновків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються історичні та сучасні підходи до дослідження поетичної мови. Нами також проаналізовано особливості підходів до вивчення поетичної мови С. Жадана. У другому розділі проводиться дослідження лексичні особливості військової лірики С. Жадана. На основі цього виокремлена та проаналізована військова лексика у поетичному мовленні С. Жадана. Досліджується мовне вираження концепту смерть як квінтесенції війни у поезії С. Жадана. У третьому розділі пропонується комплекс вправ створених на основі поетичних текстів Сергія Жадана, призначений для використання на уроках української мови. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. The master's thesis is devoted to an in-depth study of the peculiarities of Serhiy Zhadan's poetic language in lexical-semantic and lexical-stylistic aspects, paying special attention to the study of military vocabulary. The object of research is the poetic language of Serhiy Zhadan. The purpose of the work is to determine the peculiarities of Serhiy Zhadan's poetic language, to investigate the peculiarities of the concept of "military vocabulary" and to determine the main linguistic characteristics of military terms in the artistic language of a modern Ukrainian author. Practical significance: the results of the research can find practical use in educational courses on the modern Ukrainian literary language, Ukrainian language stylistics; during the study of the topic "Lexicology" in Ukrainian language lessons in secondary schools; at advanced training courses for language teachers. The thesis consists of three sections, an introduction and conclusions. The introduction determines the relevance of the topic and provides a brief overview of the task. The first chapter examines historical and modern approaches to the study of poetic language, since the diversity of views on poetic speech determines a wide range of research and interpretations among different scientific fields. We also analyzed the peculiarities of approaches to the study of S. Zhadan's poetic language. In the second chapter, the lexical features of S. Zhadan's military lyrics are studied. On the basis of this, the military vocabulary in S. Zhadan's poetic speech is singled out and analyzed. The linguistic expression of the concept of death as the quintessence of war in the poetry of S. Zhadan is studied. The third section offers a set of exercises created on the basis of Serhiy Zhadan's poetic texts, intended for use in Ukrainian language lessons. In the conclusions, an analysis of the work carried out and the results obtained is carried out.
Опис
Ключові слова
поезія, поетичне мовлення, військова лексика, військова лірика, війна, смерть, середня освіта, poetry, poetic speech, military vocabulary, military lyrics, war, death, secondary education
Цитування
Ходирєва О. О. Військова лексика в поетичному мовленні С. Жадана : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і л-ра, англ. мова в закл. освіти) / О. О. Ходирєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 64 с. : табл.
Колекції