Спілкування в сім’ї як чинник повноцінного особистісного становлення дошкільника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено психолого-педагогічні особливості впливу спілкування в сім’ї на особистісний розвиток дитини дошкільного віку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми здійснено теоретичне та методологічне обґрунтування, експериментальне розв’язання проблеми трансформації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку. Значної уваги приділено визначенню та доведенню впливу стилю спілкування у сім’ї на розвиток дитини. З’ясовано психологічні шляхи оптимізації процесу спілкування, а також репрезентовано модель трансформації процесу спілкування в родині як чинника особистісного розвитку дошкільника, на основі якої розроблено заняття батьків із дітьми з елементами тренінгу в ігровій формі. The qualification work investigates the psychological and pedagogical features of the influence of communication in the family on the personal development of a preschool child. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem under study, the theoretical and methodological substantiation, experimental solution of the problem of transformation of communication between parents and preschool children is carried out. Considerable attention is paid to determining and proving the influence of family communication style on child development. The psychological ways of optimising the communication process are clarified, and the model of transformation of the communication process in the family as a factor of personal development of the preschooler is presented, on the basis of which the classes of parents with children with elements of training in a playful way are developed.
Опис
Ключові слова
спілкування батьків з дітьми, діти дошкільного віку, міжособистісна взаємодія, communication between parents and children, preschool children, interpersonal interaction
Цитування
Макаренко І. Спілкування в сім’ї як чинник повноцінного особистісного становлення дошкільника : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / І. Макаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 92 с. : іл., табл. + дод.
Колекції