ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ДИСГРАФІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено профілактику дисграфії у дітей старшого дошкільно віку засобами ізотерапії. Розглянуто, проаналізовано та класифіковано науково-педагогічні джерела із зазначеної теми за напрямками (діагностика порушень, теоретичне обґрунтування механізмів виявлення дисграфії та її видів, теоретичні основи формування й корекції навичок грамотного письма, розробка корекційних, профілактичних методів, в тому числі засобами ізотерапії). Розроблено та оприлюднено науковий апарат індивідуального дослідження магістра за темою «Профілактична робота із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку». The publication investigates the prevention of dysgraphia in children of senior preschool age by means of isotherapy. The scientific and pedagogical sources on this topic have been reviewed, analysed and classified by on this topic by areas (diagnosis of disorders, theoretical substantiation of mechanisms for detecting dysgraphia and its types, theoretical foundations of formation and correction of literate writing skills, development of corrective and preventive methods, including isotherapy). The scientific apparatus of the individual master's of individual master's research on the topic "Preventive work to prevent dysgraphia in children of senior preschool age".
Опис
Ключові слова
дисграфія, ізотерапія, корекційна робота, діти старшого дошкільного віку, dysgraphia, isotherapy, correctional work, senior preschool children
Цитування
Маркозова А. С. Теоретичне обґрунтування проблеми профілактики дисграфії у дітей старшого дошкільно віку засобами ізотерапії / А. С. Маркозова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 462–465.