Політичний режим і суспільство : особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (ІПіЕНД)
Анотація
Стаття присвячена аналізу теоретичної спадщини Аристотеля у контексті обгрунтування його концептуальної інтерпретації взаемозв’язку й взаємовпливу цілей і інтересів суспільства та форм державного устрою. Акцент робиться на особливостях розробки Аристотелем механізму запобігання виникненню соціальних і політичних конфліктів, їхнього врегулювання у рамках організації й проведення ефективної внутрішньої політики через процедуру зіставлення причин, що обумовлюють збереження тієї або іншої форми державного устрою, та факторів, що ведуть до їхнього безпосереднього руйнування, або прискорення цього процесу. Статья посвящена анализу теоретического наследия Аристотеля в контексте обоснования его концептуальной интерпретации взаимосвязи и взаимовлияния целей и интересов общества и форм государственного устройства. Акцент делается на особенностях разработки Аристотелем механизма предотвращения возникновения социальных и политических конфликтов, их урегулирования в рамках организации и проведения эффективной внутренней политики через процедуру сопоставления причин, обусловливающих сохранение той или иной формы государственного устройства, и факторов, ведущих к их непосредственному разрушению, или ускорению этого процесса. The article is devoted to the analysis of the theoretical heritage of Aristotle in the context of substantiating his conceptual interpretation of the relationship and interaction of the goals and interests of society and forms of government. Emphasis is placed on the peculiarities of the development by Aristotle of a mechanism to prevent the emergence of social and political conflicts, their settlement within the framework of organizing and conducting effective domestic policy through a procedure of comparing the reasons for the persistence of a particular form of government, and the factors leading to their direct destruction, or acceleration process.
Опис
Ключові слова
конфлікт, форма державного устрою, державний переворот, усталений розвиток, конфликт, форма государственного устройства, государственный переворот, устойчивое развитие, the conflict, the state system form, revolution, sustainable development
Цитування
Денисенко І. Д. Політичний режим і суспільство : особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції / І. Д. Денисенко // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2012. – №6 (62). – С. 50–59.