СЛОВО О М.Ф. ГЕТМАНЦЕ ЧЕРЕЗ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вивчення М. Ф. Гетманцем видатної давньої української пам’ятки «Слово о полку Ігоревім». Науковець вивчав історію походу князя Ігоря, поєднуючи теоретичні дослідження з місцевими практичними пошуками. Найбільш значна робота була проведена ним на підставі вивчення історико-географічних матеріалів і місцевих розшуків, а річка Каяла продовжувала манити своєю таємницею. М. Ф. Гетманцем була спростована версія про те, що назва річки Каяла символічна, бо він знайшов її на місцевості. Зазначено, що для М. Ф. Гетманця було характерне ставлення до життя як до процесу, що віддзеркалює вольові зусилля людини, яка ніколи не залишається осторонь подій, але прагне уловити їх сенс, їхнє місце в тому, що зветься життям. The publication analyzes M. F. Hetmants's study of the outstanding ancient Ukrainian monument «On the Campaign of Igor». The scientist studied the history of Prince Igor's campaign, combining theoretical studies with local practical searches. The most significant work was carried out by him based on the study of historical and geographical materials and local searches, and the Kayala River continued to beckon with its mystery. M. F. Hetmanets refuted the version that the name of the Kayala River is symbolic, because he found it in the area. It is noted that for M.F. The hetman had a characteristic attitude to life as a process that reflects the volitional efforts of a person who never remains aloof from events, but strives to grasp their meaning, their place in what is called life.
Опис
Ключові слова
літературознавчий дискурс, «Слово о полку Ігоревім» , Гетьманець М. Ф., науковий доробок, literary discourse, «On the Campaign of Igor», M. F. Hetmanets, scientific work
Цитування
Костікова І. І. Слово о М. Ф. Гетманце через «Слово о полку Ігоревім» / І. І. Костікова // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 62–64.