Медіаосвітні виміри вокально-музичної підготовки студентів факультету мистецтв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет управління
Анотація
У статті проаналізовано медіаосвітні виміри вокально-музичної підготовки студентів факультету мистецтв. Медіаосвіта є вагомим чинником професійної підготовки. Йдеться про прослуховування записів видатних музикантів, диригентів, співаків, порівняльний аналіз концепцій виконання, вивчення разом із нотним текстом нюансування та фразування, агогіки вокально-музичного твору тощо. В статье проанализированы медиаобразовательные измерения вокально-музыкальной подготовки студентов факультета искусств. Медиаобразование является весомым фактором профессиональной подготовки. Речь идет о прослушивании записей выдающихся музыкантов, дирижеров, певцов, сравнительный анализ концепций выполнения, изучение вместе с нотным текстом нюансировки и фразировки, агогики вокально-музыкального произведения и тому подобное. The article analyzes the media educational dimensions of the vocal and musical training of students of the Faculty of Arts. Media education is an important factor in professional training. It involves listening to recordings of outstanding musicians, conductors, singers, comparative analysis of performance concepts, studying nuance and phrasing together with the musical text, the agogy of the vocal and musical work and so on.
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, вокально-музична підготовка, медиаобразование, вокально-музыкальная подготовка, media education, vocal and musical training
Цитування
Слепцова О. В. Медіаосвітні виміри вокально-музичної підготовки студентів факультету мистецтв / О. В. Слепцова // Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Маріуполь, 29 листоп. 2019 р. / Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь : ДонДУУ, 2019. – С. 169–172.