АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОШИРЕННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто, що сучасні заклади освіти мають реалізовувати політику, яка підтримує академічну та дослідницьку доброчесність. Зазвичай поняття академічної доброчесності асоціюють зі студентським середовищем. Сьогоднішні стандарти та цінності у навчанні забезпечують таке освітнє середовище, у якому всі студенти мають можливість вільно навчатися та брати на себе відповідальність за академічні або наукові результати власної роботи. В статье рассмотрено, что современные учебные заведения должны реализовывать политику, которая поддерживает академическую и исследовательскую доброчестность. Обычно понятие академической доброчестности ассоциируют со студенческой средой. Сегодняшние стандарты и ценности в обучении обеспечивают такую образовательную среду, в которой все студенты имеют возможность учиться и брать на себя ответственность за академические или научные результаты собственной работы. The article considers that modern educational institutions should implement policies that support academic and research integrity. It is common to associate the notion of academic integrity with the student environment. Today's standards and values in teaching provide an educational environment in which all students have the opportunity to learn and take responsibility for the academic or scholarly outcomes of their own work.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесніть, плагіат, моральні цінності, суспільна мораль, молоді вчені, магістерські роботи, академическая доброчестность, плагиат, нравственные ценности, общественная мораль, молодые ученые, магистерские работы, academic virtue, plagiarism, moral values, public morality, young scientists, master's works
Цитування
Грищенко К. О. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 192–195.