Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі вищої професійної освіти, що передбачає переосмислення й набуття цілісних знань з історії, філософії освіти, педагогіки, формування практичних умінь і навичок організації освітнього процесу у ЗВО, загальної й академічної культури. Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области высшего профессионального образования, что предполагает переосмысление и приобретения целостных знаний по истории, философии образования, педагогики, формирования практических умений и навыков организации образовательного процесса в ЗВО, общей и академической культуры. The purpose of the study of discipline is to contribute to the formation of the ability of applicants for the third (educational-scientific) level of higher education to solve complex problems in the field of higher vocational education, which involves rethinking and acquiring holistic knowledge of history, philosophy of education the ability and organization of the educational process in the HEI, general and academic culture.
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, самостійна робота, здобувачі вищої освіти, суб’єкти вищої освіти, методи навчання у вищій школі, форми навчання у вищій школі, засади управління ЗВО, якість освітньої діяльності ЗВО, педагогика высшей школы, самостоятельная работа, соискатели высшего образования, субъекты высшего образования, методы обучения в высшей школе, формы обучения в высшей школе, основы управления ЗВО, качество образовательной деятельности ЗВО, higher education pedagogy, independent work, higher education applicants, subjects of higher education, higher education methods, forms of higher education, ZVO management basics, quality of educational activities of ZVO
Цитування
Зеленська Л. Д. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / Л. Д. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 45 с.