From the experience of organizing artistic and productive activities of older preschool children by means of distance education in the conditions of quarantine measures for the spread of COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Educational Technology Quarterly
Анотація
The relevance of the article relates to the need for continuing preschool education under quarantine conditions to prevent the spread of COVID-19 by means of distance technologies and preparation of children for STEAM education. Artistic and productive activities are considered to be the resource of STEAM education. The aim of the article is to substantiate educational opportunities of distance education programs for undertaking artistic and productive activities of older preschool children on quarantine. Research methods: theoretical analysis, surveys, generalization of experience, analysis of children’s products, parental feedback. The scientific basis of the study is a set of approaches of different levels. Scientific novelty of the research is two-fold. The possibility of organizing artistic and productive activities of older preschool children by means of remote technologies in terms of preparing parents to interact with educators and organizational, technical, informational assistance to children. The features of the organization of such education in Ukraine under conditions of introducing quarantine measures are revealed. Practical significance is viewed through development and approbation of the content of classes on artistic and productive activities, integrated with the fundamentals of mathematics. There have been developed the questionnaires on digital competence for educators and digital literacy for parents. Актуальність статті пов'язана з необхідністю продовження дошкільної освіти в умовах карантину для запобігання поширенню COVID-19 засобами дистанційних технологій та підготовки дітей до STEAM-освіти. Художньо-продуктивна діяльність розглядається як ресурс STEAM-освіти. Мета статті - обґрунтувати освітні можливості програм дистанційної освіти для занять художньо-продуктивною діяльністю дітей старшого дошкільного віку в умовах карантину. Методи дослідження: теоретичний аналіз, опитування, узагальнення досвіду, аналіз дитячих продуктів, відгуки батьків. Наукову основу дослідження становить сукупність підходів різних рівнів. Наукова новизна дослідження полягає у двох аспектах. Розкрито можливості організації художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку засобами дистанційних технологій з точки зору підготовки батьків до взаємодії з педагогами та організаційної, технічної, інформаційної допомоги дітям. Розкрито особливості організації такої освіти в Україні в умовах запровадження карантинних заходів. Практичне значення вбачається у розробці та апробації змісту занять з художньо-продуктивної діяльності, інтегрованих з основами математики. Розроблено опитувальники з цифрової компетентності для педагогів та цифрової грамотності для батьків.
Опис
Ключові слова
preschool education, quarantine measures, COVID-19, distance technologies, STEAM education, artistic and productive activities, дошкільна освіта, карантинні заходи, дистанційні технології, STEAM-освіта, художньо-продуктивна діяльність
Цитування
From the experience of organizing artistic and productive activities of older preschool children by means of distance education in the conditions of quarantine measures for the spread of COVID-19 / I. M. Trubavina, V. V. Vorozhbit-Gorbatyuk, M. V. Shtefan, K. Ye. Kalina, O. V. Dzhus // Educational Technology Quarterly. – 2021. – Vol. 2021, Is. 1. – Pp. 51–72.