СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИХ ЛІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наша робота присвячена проблемі складних слів у сучасних англомовних рекламних текстах. Складні слова є важливими для таких текстів, оскільки їх семантичні, фонологічні, синтаксичні та морфологічні особливості допомагають реалізувати їх прагматичну функцію. По-перше, як свідчить морфологічний аналіз типів словотвору складних слів, у рекламі найчастіше вживаються складні прикметники. По-друге, дослідження структурних особливостей складних слів у сучасних англомовних рекламних текстах демонструє, що переважна більшість складних слів, які використовуються в рекламних текстах, є вмотивованими та не звичними. Цей факт може бути пов'язаний з побажаннями та намірами авторів. Тим не менш, ми відзначаємо важливу роль повторюваних сполук у сучасних англомовних рекламних текстах. Їх вмотивованість значною мірою ґрунтується на звуковій семіотиці, а фонетичний склад відіграє найважливішу роль у їх функціонуванні. Our work is devoted to the problem of compound words in modern English advertising texts. Compound words are important for such texts because their semantic, phonological, syntactic and morphological specificities can help to realise their pragmatic function. Firstly, according to a morphological analysis of the types of compound word production, compound adjectives are the most frequently used in advertising. Secondly, a study of the structural features of compound words in modern English advertising texts demonstrates that the vast majority of compound words used in advertising texts are motivated and non-habitual. This fact may be related to the wishes and intentions of the contributors. We nevertheless note the important role of repetitive compounds in modern English advertising texts. Their motivation is largely based on sound semiotics, and their phonetic composition plays the most important role in their function.
Опис
Ключові слова
складні слова, структурно-семантичні особливості, рекламні тексти, compound words, structural and semantic peculiarities, advertising texts
Цитування
Ін Сиі. Структурно-семантична характеристика складних слів у сучасному англомовному рекламному тексті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Сиі Ін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 72 с.
Колекції