ПОМИЛКИ В МОВІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто культуру мовлення сучасної реклами. Моніторинг мовних помилок є одним із засобів підвищення культури мовлення. Розрізняють шість видів помилок: змістові, лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні та пунктуаційні. Питання культури мовлення надзвичайно важливі в сучасному мовному українському просторі. Не останню роль у цьому процесі відіграють рекламно-інформаційні носії, які так чи інакше впливають на лінгвосвідомість мовців. Тому важливо дбати про мовну досконалість таких текстів, адже від правильності мовного оформлення реклами, оголошень, вивісок, контенту тощо залежить їхня ефективність і результативність. В статье рассмотрена культура речи современной рекламы. Мониторинг речевых ошибок является одним из средств повышения культуры речи. Различают шесть видов ошибок: содержательные, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные. Вопросы культуры речи чрезвычайно важны в современном языковом украинском пространстве. Не последнюю роль в этом процессе играют рекламно-информационные носители, которые так или иначе влияют на лингвосознание говорящих. Поэтому важно заботиться о языковом совершенстве таких текстов, ведь от правильности языкового оформления рекламы, объявлений, вывесок, контента и тому подобное зависит их эффективность и результативность. The article considers the speech culture of modern advertising. Monitoring language errors is one of the means of improving speech culture. There are six types of errors: semantic, lexical, grammatical, stylistic, spelling and punctuation. Issues of speech culture are extremely important in the modern Ukrainian language space. Not the last role in this process is played by advertising and information carriers, which in one way or another affect the linguistic consciousness of speakers. Therefore, it is important to take care of the linguistic perfection of such texts, because of the correctness of the language design advertising, ads, signs, content, etc. depends on their effectiveness and efficiency.
Опис
Ключові слова
культура мовлення, мовні помилки, рекламні тексти, аспірантські роботи, культура речи, речевые ошибки, рекламные тексты, аспирантские работы, speech culture, speech errors, advertising texts, postgraduate work
Цитування
Скидан Я. А. Помилки в мові рекламних текстів / Я. А. Скидан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 99–101.