Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлені результати наукових досліджень вчених, проведених у межах затверджених тем наукових досліджень «Реалізація Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», державний реєстраційний номер: 0120U104122 та «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України», державний реєстраційний номер: 0121U110256, присвячені актуальним питанням прав та основоположних свобод людини у контексті євроінтеграції України. Видання адресоване науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторантам, аспірантам, здобувачам, працівникам органів праці та соціального захисту, юристам-практикам – суддям, адвокатам, юрисконсультами та усім тим, що цікавиться даною тематикою. The collection presents the results of scientific research by scientists conducted within the approved research topics "Implementation by Ukraine of the Association Agreement with the European Union in the field of employment, social policy and equal opportunities", state registration number: 0120U104122 and "Legal problems of the European integration of the state and the law of Ukraine ", state registration number: 0121U110256, dedicated to topical issues of human rights and fundamental freedoms in the context of Ukraine's European integration. The publication is addressed to scientific-pedagogical, pedagogical and scientific workers of domestic and foreign educational institutions, doctoral students, post-graduate students, applicants, employees of labor and social protection bodies, legal practitioners - judges, lawyers, legal consultants and all those interested in this topic.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, права людини, конституційне право, трудове право, кримінальне право, євроінтеграція, національна безпека, воєнний стан, наукові дослідження, legal education, human rights, constitutional law, labor law, criminal law, European integration, national security, martial law, scientific research
Цитування
Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 254 с.