РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто ризики інформаційної культури у сучасних соціокультурних контекстах. У швидкозмінюваному світі, пронизаному інформаційними потоками та технологічними новаціями, ризики сучасної інформаційної культури виявляються на всіх рівнях існування. Це перетинається з областями технологій, етики, освіти та глибоко впливає на спосіб, яким люди сприймають, обробляють та взаємодіють із знаннями. Зазначено, що інформаційна культура нерідко викликає залежність від технологій та інтернету. Люди можуть стати залежними від постійного підключення, втративши здатність до самостійного аналізу, рефлексії та критичного мислення. The publication examines the risks of information culture in modern sociocultural contexts. In a rapidly changing world permeated by information flows and technological innovations, the risks of modern information culture are revealed at all levels of existence. It intersects with the fields of technology, ethics, education and profoundly affects the way people perceive, process and interact with knowledge. It is noted that information culture often causes dependence on technology and the Internet. People can become addicted to being constantly connected, losing the ability to analyze, reflect, and think critically.
Опис
Ключові слова
соціокультура, ризики, інформаційна культура, аспірантські роботи, socioculture, risks, information culture, postgraduate works
Цитування
Рябченко М. Ризики інформаційної культури у сучасних соціокультурних контекстах / М. Рябченко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 71.