ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
У публікації досліджено стресостійкість майбутніх педагогів. Професійна діяльність сучасних педагогів характеризується зростанням інтенсифікації праці, підвищенням вимог до професійної відповідності і ефективності при виконанні різного роду завдань. Зауважено, що професія педагога є особливо вразливою до дії різного роду стресових чинників, та вимагає від фахівців постійної актуалізації когнітивних, емоційних, рефлексивних та інших можливостей та ресурсів їхньої особистості. Зазначено, що стресостійкість виступає складною інтегративною характеристикою, що визначає здатність людини протистояти впливу стресових чинників та зберігати ефективну поведінку в стресових ситуаціях, активно перетворюючи їх або пристосовуючись до них без шкоди для здоров’я і якості діяльності, що виконується. Рекомендовано впровадження у процес підготовки майбутніх педагогів проведення низки соціально-психологічного тренінгів, які мають бути спрямовані на формування навичок психічної саморегуляції, що сприятиме не тільки підвищенню рівня стресостійкості та оптимізації внутрішнього потенціалу, а й гармонійному функціонуванню особистості педагога у всіх сферах його життєдіяльності, що безумовно матиме позитивне значення для збереження та зміцнення професійного здоров’я. The publication examines the stress resistance of future teachers. The professional activity of modern teachers is characterized by an increase in the intensification of work, an increase in the requirements for professional compliance and efficiency in the performance of various types of tasks. It is noted that the profession of a teacher is particularly vulnerable to the action of various types of stress factors, and requires specialists to constantly update their cognitive, emotional, reflective and other personal capabilities and resources. It is noted that stress resistance is a complex integrative characteristic that determines a person's ability to resist the influence of stressful factors and maintain effective behavior in stressful situations, actively transforming them or adapting to them without harming health and the quality of the activity being performed. It is recommended to introduce a series of social-psychological trainings into the process of training future teachers, which should be aimed at the formation of mental self-regulation skills, which will contribute not only to increasing the level of stress resistance and optimizing internal potential, but also to the harmonious functioning of the teacher's personality in all areas of his life, which is definitely will have a positive value for preserving and strengthening professional health.
Опис
Ключові слова
стресостійкість, підготовка фахівців, майбутні педагоги, збереження здоров’я, stress resistance, training of specialists, future teachers, preservation of health
Цитування
Бацилєва О. В. Дослідження стресостійкості як передумови професійного здоров'я майбутніх педагогів / О. В. Бацилєва // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 листоп. 2023 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін. ; за заг. ред. О. В. Бацилєвої]. – Київ, 2023. – С. 18–22.