КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено методи та прийоми корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення засобами арт-терапії. У житті дитини мовлення виконує важливі функції. Первісною та найважливішою з усіх виступає комунікативна функція. Зазначено, що використання арт-терапії у корекційній роботі з дітьми з недорозвиненням мовлення може мати позитивний вплив не тільки на мовленнєві навички, але й на інші аспекти розвитку дитини, зокрема на соціальну адаптацію та психологічний стан. Застосування арт-терапії в корекційній роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення може допомогти дітям покращити рівень розвитку мовлення та покращити їх емоційний стан, зокрема знизити рівень тривоги та покращити соціальні навички. The publication examines methods and techniques of correction working with preschool children with general underdevelopment of speech by means of art therapy. Speech plays an important role in a child's life. The primary and most important of all is the communicative function. It is noted that the use of art therapy in correctional work with children with underdevelopment of speech can have a positive effect not only on speech skills, but also on other aspects of the child's development, in particular on social adaptation and psychological state. Application of art therapy in correctional facilities working with children with general speech impairment can help children improve their speech development and improve their emotional state, including reducing anxiety and improving social skills.
Опис
Ключові слова
корекційна робота, арт-терапія, розвиток мовлення, діти дошкільного віку, corrective work, art therapy, speech development, preschool children
Цитування
Прийма В. О. Корекційна робота з дітьми дошкільного віку з ЗНМ засобами арт-терапії / В. О. Прийма, Н. В. Науменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 311–313.