Конспект лекцій до курсу "Наступність музично-естетичного виховання в ДНЗ та школі з практикумом"

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник знайомить студентів з формами та методами музично-естетичного виховання в дошкільних навчальних закладах та школі. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. Наявність внутрішнього зв'язку в змісті навчально-ви¬ховної роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у дитячому садку і молодших кла¬сах школи забезпечує цілісність процесу розвитку, нав¬чання і виховання дитини. Пособие знакомит студентов с формами и методами музыкально-эстетического воспитания в дошкольных учебных заведениях и школе. Главным условием обеспечения преемственности в воспитании и обучении является направленность педагогического процесса детского сада и школы на всестороннее развитие личности ребенка. Учитывая это необходимая связь программ, методов и форм обучения в детском саду и начальной школе. Наличие внутренней связи в содержании учебно-воспитательной работы, методах педагогического руководства, формах организации деятельности в детском саду и младших классах школы обеспечивает целостность процесса развития, обучения и воспитания ребенка. The manual acquaints students with the forms and methods of music and aesthetic education in preschool and school. The main condition for ensuring continuity in education and training is the focus of the pedagogical process of kindergarten and school on the comprehensive development of the child's personality. Given this, it is necessary to link programs, methods and forms of education in kindergarten and primary school. The presence of internal communication in the content of educational work, methods of pedagogical guidance, forms of organization of activities in kindergarten and primary school ensures the integrity of the process of development, education and upbringing of the child.
Опис
Ключові слова
наступність, безперервна освіта, музично-естетичне виховання, школа, дошкільні навчальні заклади, преемственность, непрерывное образование, музыкально-эстетическое воспитание, дошкольные учебные заведения, continuity, continuing education, musical and aesthetic education, school, preschool educational institutions
Цитування
Кузьмічова В. А. Конспект лекцій до курсу "Наступність музично-естетичного виховання в ДНЗ та школі з практикумом" : (для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання вищ. пед. навч. закл.) / В. А. Кузьмічова ; Харків нац пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 31 с.