Управління конфліктами в педагогічному колективі закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців із проблеми управління конфліктами в педагогічному колективі закладу освіти. Уточнено суть і етапи протікання конфліктів, причини їх виникнення та шляхи їх розв'язання, упорядковано діагностичний інструментарій оцінки якості управління конфліктами в закладі освіти. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення проблеми дослідження. The paper analyzes the works of scientists on the problem of conflict management in the teaching staff of an educational institution. The essence and stages of the flow of conflicts, the causes of their occurrence and the ways of their resolution have been clarified, the diagnostic toolkit for assessing the quality of conflict management in an educational institution has been organized. A comprehensive and targeted program for improving the research problem has been developed.
Опис
Ключові слова
конфлікт, класифікація конфліктів, шляхи подолання конфліктів, конфліктологічна компетентність, оцінка якості управління конфліктами, conflict, classification of conflicts, ways to overcome conflicts, conflict-related competence, evaluation of the quality of conflict management
Цитування
Москаленко А. В. Управління конфліктами в педагогічному колективі закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. В. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції