Вербалізатори почуття любові у мовотворчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі виявлено й описано мовні засоби вираження концепту «любов» у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Концепт «любов» є базовим загальнолюдським поняттям, яке знаходить відображення у будь-якій мові. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко акцентував на особливостях національного характеру, специфіці мислення, вірувань, звичаїв, особливостях побуту, на цінностях та ідеалах українців. В работе выявлены и описаны языковые средства выражения концепта «любовь» в творчестве Г. Ф. Квитки-Основьяненко. Концепт «любовь» является базовым общечеловеческим понятием, находящим отражение в любом языке. Г. Ф. Квитка-Основьяненко акцентировал на особенностях национального характера, специфике мышления, верований, обычаев, особенностях быта, на ценностях и идеалах украинцев. The paper identifies and describes the linguistic means of expression of the concept "love" in the works of G. F. Kvitka-Osnovyanenko. The concept "love" is a basic universal concept, which is reflected in any language. G. F. Kvitka-Osnovyanenko focused on the peculiarities of the national character, the specifics of thinking, beliefs, customs, peculiarities of everyday life, values and ideals of Ukrainians.
Опис
Ключові слова
засоби вербалізації, концептосфери любові, мовні засоби, мовотворчість, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., средства вербализации, концептосферы любви, языковые средства, языкотворчество, Квитка-Основьяненко Г. Ф., means of verbalization, conceptosphere of love, language tools, language creation, Kvitka-Osnovyanenko GF
Цитування
Комолова Ю. М. Вербалізатори почуття любові у мовотворчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Ю. М. Комолова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2021. – 61 с.
Колекції